Głównej zawartości

Kierownictwo jednostki

KIEROWNICTWO JEDNOSTKI

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Dariusz Barton

Zastępca Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Andrzej Kaliczyński

Kierownik Delegatury w Elblągu

Sławomir Mioduszewski

 Kierownik Delegatury w Ełku

p.o. Joanna Sobolewska

 Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków powołuje i odwołuje Wojewoda na wniosek Generalnego Konserwatora Zabytków lub za jego zgodą. Zastępcę Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwator Zabytków powołuje i odwołuje Wojewoda Warmińsko – Mazurski na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Podział zadań pomiędzy Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i jego Zastępcą ustala Wojewódzki Konserwator Zabytków. Nadzór nad działalnością Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków sprawuje Wojewoda Warmińsko – Mazurski. W czasie nieobecności Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jego obowiązki pełni Zastępca. Kierownik Delegatury prowadzi sprawy w imieniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie wynikającym z upoważnienia.

Do wyłącznej aprobaty i podpisu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków należy:

1) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami Wojewódzkiego Urzędu i jego Delegatur oraz określanie zakresu obowiązków;

2)  decydowanie o sprawach osobowych i płacowych pracowników Wojewódzkiego Urzędu;

3) upoważnianie Kierowników Delegatur do załatwiania spraw w imieniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, z wyłączeniem decyzji o wpisie do rejestru zabytków;

4) wydawanie decyzji dotyczących wpisu do rejestru Zabytków;

5) wydawanie aktów kierownictwa wewnętrznego;

6) udzielenie pełnomocnictw pracownikom do zastępowania w sprawach toczących się w postępowaniu administracyjnym, sądowym lub innym.

Do obowiązków Zastępcy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków należy:

a) nadzór nad : - sprawnym działaniem i funkcjonowaniem struktur Wojewódzkiego Urzędu i jego Delegatur, - przestrzeganiem dyscypliny i porządku pracy przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu, - prowadzeniem spraw związanych z dofinansowaniem prac konserwatorskich obiektów zabytkowych w ramach ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 02 czerwca 2004r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru Zabytków (Dz. U.2004 nr 124, poz. 1303); - prawidłowym wykorzystaniem środków państwowych i właściwym prowadzeniem prac   konserwatorskich prowadzonych przy - zabytkach ruchomych,

b) koordynowanie  w Wojewódzkim Urzędzie i jego Delegaturach działania stanowisk do spraw Inspekcji  Zabytków Ruchomych i Inspekcji  Zabytków Nieruchomych, wieloosobowego stanowiska ds. Rejestru Zabytków, Dokumentacji Zabytków i Informatyki oraz stanowiska ds. Promocji i Popularyzacji Zabytków; c) wydawanie pozwoleń  na czasowy wywóz zabytków za granicę oraz zaświadczenia  stwierdzające, że przedmioty nie wymagają pozwolenia na wywóz za granicę,

d) załatwianie spraw dotyczących obiektów stanowiących własność Gminy Olsztyn, w tym wydawanie decyzje administracyjne 2) wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków podczas jego nieobecności;

Obowiązki Kierownika Delegatury :

1) realizuje, w ramach zakresu działania Delegatury, zadania wynikające z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

2) organizuje pracę Delegatury, dokonuje podziału pracy;

3) sprawuje nadzór merytoryczny nad prawidłowym i zgodnym z prawem załatwianiem spraw przez pracowników Delegatury;

4) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny i porządku pracy przez pracowników Delegatury;

5) wydaje decyzje administracyjne z upoważnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w   zakresie określonym w upoważnieniu wydanym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

6) składa Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków sprawozdania z działalności Delegatury oraz plany i informacje o potrzebach Delegatury raz do roku lub zależnie od potrzeb.