Głównej zawartości

Stanowisko związane z ochroną zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych

 

                          

STANOWISKO W WOJEWÓDZKIM  URZĘDZIE OCHRONY ZABYTKÓW ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ZABYTKÓW NA WYPADEK  KONFLIKTU ZBROJNEGO
I SYTUACJI KRYZYSOWYCH

                 

I. Podstawa prawna

       1. Ustawa z 21 listopada 1967 r.o powszechnym obowiązku obrony RP. Tekst jednolity Art.20 p. 5 Dz.U.2004 r. Nr 241 poz.2416     

                                                                                                         

      2.  Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  Art.88 p.1, 2, 3, 4 Dz.U. z 2003 r.,Nr 162 poz.1568      

                                                                                                           

  1. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie  Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków § 2 p. 5 Dz.U. z dnia 23 kwietnia 2004 r.           

                                                                                                           

  1. Rozporządzenie Ministra Kultury z 25  sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Dz.U. Nr 212 poz.2153                                                                                                                 
  1. Coroczne wytyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do realizacji zadań   obronnych w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.                                                                                                                                                                    
  1. Coroczne zarządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do realizacji zadań  obronnych w województwie warmińsko-mazurskim.                                         

 

 

Prawo międzynarodowe:                                                                                                                              

1. Ochrona dóbr kultury określona w Konwencji podpisanej w Hadze 14 maja 1954 r. Dz.U. z 1957 r.,  Nr 46 poz.212-załącznik):                                                                                     

    a)     Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego                                                         

     b)     Regulamin wykonawczy                                       

     c)     Protokół 

     d)     Rezolucje                            

2.  Protokół II z 26 marca 1999 r. do Konwencji Haskiej z 1954 r.      

 

 

II.  Obowiązki służbowe na stanowisku związanym ochroną zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych       

                                                                                         

1.  Opracowanie i aktualizacja planu ochrony zabytków województwa na wypadek konfliktu  zbrojnego i sytuacji kryzysowych;       

                         

2. Sprawowanie nadzoru merytorycznego i koordynacji w zakresie planowania ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych na szczeblach: jednostek organizacyjnych posiadających w swym zarządzie zabytki oraz na szczeblu gmin i miast oraz powiatów;                                                                                             

3. Prowadzenie szkoleń i instruktaży z pracownikami pionu obrony cywilnej, którzy w ramach swoich obowiązków zajmują się ochroną zabytków na wypadek zagrożeń czasu wojny i pokoju;                                                                                                                                                

4. Prowadzenie kontroli  obiektów zabytkowych  pod kątem realizacji Rozporządzenia Ministra Kultury z 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;                                                                                                                      

5. Uczestniczenie w szkoleniach i ćwiczeniach związanych z problematyką ochrony zabytków podczas zagrożeń czasu wojny i pokoju.                                                                                                                                                                                                                                                   

6. Prowadzenie lustracji obiektów zabytkowych, głównie kościołów i muzeów pod kątem ich  zabezpieczenia przed ewentualnym włamaniem i kradzieżą  oraz przestrzegania przepisów  przeciwpożarowych.          

                         

7.  Współdziałanie w tym względzie z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz Archidiecezjalnym Konserwatorem Zabytków;       

                                                                               

8.  Przeciwdziałanie wszelkim próbom nielegalnego wywozu przedmiotów zabytkowych za granicę. Współdziałanie w tym zakresie ze Strażą Graniczną oraz Służbą Celną;      

                                                                                                                             

9.  Opracowywanie dla potrzeb Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odpowiednią dokumentację niezbędną do funkcjonowania Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w okresie narastania oraz występowania i trwania sytuacji kryzysowych lub konfliktu  zbrojnego.(plan ewakuacji, regulamin organizacyjny na czas „ W”, plan przegrupowania na zapasowe stanowisko pracy, karty realizacji zadań operacyjnych)                                                                                                                  

           

10. Organizowanie służby „Stałego Dyżuru”     

                                                                                          

11. Sprawowanie funkcji Pełnomocnika Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków ds. Ochrony Informacji Niejawnych.  

 

12. Pilotowanie spraw związanych z przestępczością przeciwko zabytkom.

 

 

 

III. Literatura przedmiotu (Wybór)      

                                                                                                                                      

1. Siły Zbrojne RP w działaniach na rzecz ochrony dóbr kultury wobec zagrożeń czasu wojny i pokoju. Materiały z konferencji naukowej z 25.10.2002 r. Wyd. MON, Warszawa 2002 r.       

                                                                             

2.  Rola i zadania sił zbrojnych w zakresie ochrony dóbr kultury wobec zagrożeń czasu wojny i pokoju. Wyd.MON, Warszawa 2001 r.    

                                                        

3.  Drewniacki D. Międzynarodowa ochrona dóbr kultury w razie konfliktów zbrojnych.Wyd.Dom Wojska Polskiego, MON, Warszawa 2000 r.                                                                                                                            

4.  Ochrona dóbr kultury w razie zagrożeń czasu wojny i pokoju. Materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w ramach programu „Partnerstwo dla Pokoju” Kraków 1996 r.     

                                                                                                        

 5. Bezpieczeństwo dóbr kultury. Nowe idee i technologie. Pod redakcją K. Sałacińskiego Wyd. Ministerstwa Kultury, Warszawa 2001 r.    

                                                                           

 6. Niciński K. Metodyka opracowania planu ochrony zabytków. Poradnik.Wyd. MKiDN, Warszawa 2007 r.                             

                                                                                        

7.  Prawna ochrona dóbr kultury. Pod redakcją T. Gradockiej i J. Sobczaka. Toruń 2009 r.                                                                             

                                                                 

8.  Kocewiak S., Ogrodzki P., Rulewicz J. Vademecum zabezpieczenia muzeów. Warszawa 2002 r.                                                                                               

                        

9.  Kocewiak S., Ogrodzki P., Rulewicz J. Zabezpieczenie obiektów sakralnych.Warszawa 1998 r.       

                                                                                                        

10. Skomra W. Zarządzanie kryzysowe. Praktyczny przewodnik po nowelizacji Ustawy. Wrocław 2010 r.                            

                                                                                                                      

 

Dane podał:

Marek Skolimoski

Główny Specjalista

Pełnomocnik ds. informacji niejawnych i tajnych