Głównej zawartości

Rozporządzenie w sprawie oraganizacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków (Dz.U. z 2004r. nr 75 poz 706)

Dz.U.04.75.706

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY1)

z dnia 9 kwietnia 2004 r.

w sprawie organizacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków

(Dz. U. z dnia 23 kwietnia 2004 r.)

Na podstawie art. 92 ust. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa organizację wojewódzkich urzędów ochrony zabytków, uwzględniając w szczególności stanowiska pracy oraz wydziały, których utworzenie w poszczególnych urzędach jest obowiązkowe.

§ 2. 1. W urzędach tworzy się stanowiska lub wydziały do wykonywania zadań, w szczególności do spraw:
  1)  inspekcji zabytków nieruchomych;
  2)  inspekcji zabytków ruchomych;
  3)  inspekcji zabytków archeologicznych;
  4)  rejestru zabytków i dokumentacji zabytków;
  5)  ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;
  6)  budżetu i finansów.
2. Wydziałem kieruje naczelnik (kierownik) wydziału.
3. W urzędach mogą być tworzone stanowiska lub wydziały inne niż określone w ust. 1, jeżeli wymagają tego potrzeby urzędu.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do delegatur urzędu.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 lutego 1999 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich oddziałów Służby Ochrony Zabytków (Dz. U. Nr 39, poz. 391).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

________
1)  Minister Kultury kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 32, poz. 303).