Głównej zawartości

MENU

 

 

Rozporządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań  architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. DzU z 2018r., poz. 1609), określa tryb wydawania pozwoleń oraz dane i informacje, jakie zawierają wnioski o wydanie pozwoleń, dokumentację dołączaną do tych wniosków, niezbędną do ich rozpatrzenia, dane i informacje, jakie zawierają te pozwolenia, oraz warunki, które mogą być w nich zastrzeżone, a także elementy, które zawiera dokumentacja prac konserwatorskich i prac restauratorskich przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków oraz dokumentacja badań archeologicznych.

             

              Poniżej zamieszczono formularze wniosków i oświadczeń, niezbędnych przy składaniu wniosków w trybie art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2017, poz. 2187)

 

 

 

W załącznikach można pobrać  odpowiednie formularze:

 

Załączniki:

1. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU TYTUŁU PRAWNEGO DO NIERUCHOMOŚCI

2. OŚWIADCZENIE POSZUKIWACZA

3. SZABLON INWENTARZA ZNALEZISK

4. WNIOSEK O KORZYSTANIE Z ARCHIWUM

5. WNIOSEK O POZWOLENIE NA PODEJMOWANIE INNYCH DZIALAŃ

6. WNIOSEK O POZWOLENIE NA PODZIAŁ ZABYTKU ALBO ZMIANĘ PRZEZNACZENIA LUB SPOSOBU KORZYSTANIA Z ZABYTKU

7. WNIOSEK O POZWOLENIE NA PROWADZENIE BADANIA ARCHEOLOGICZNYCH

7a. WNIOSEK O POZWOLENIE NA POSZUKIWANIE ZABYTKÓW

8. WNIOSEK O POZWOLENIE NA PRACE KONSERWATORSKIE RESTAURATORSKIE I BADANIA KONSERWATORSKIE I ARCHITEKTONICZNE

9. WNIOSEK O POZWOLENIE NA PRZEMIESZCZENIE ZABYTKU NIERUCHOMEGO LUB PRZENIESIENIE ZABYTKU RUCHOMEGO

10. WNIOSEK O POZWOLENIE NA ROBOTY BUDOWLANE W OTOCZENIU ZABYTKU

11. WNIOSEK O POZWOLENIE NA ROBOTY BUDOWLANE

12. WNIOSEK O POZWOLENIE NA UMIESZCZENIE NA ZABYTKU URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH, TABLIC, REKLAM ORAZ NAPISÓW

13. WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW RUCHOMYCH

14. WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU ZABYTKU NIERUCHOMEGO

15. WNIOSEK O WPIS POJAZDU DO EWIDENCJI  ZABYTKÓW

16. WNIOSEK O ZALECENIA KONSERWATORSKIE

17. WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIECIE DRZEW I KRZEWÓW

18. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. 2015 poz. 1789)

19. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA