Głównej zawartości

MENU

Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków

 poszukuje kandydatów w celu zastępstwa za nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

na stanowisko

 Specjalista

ds. kadr, zamówień publicznych, dotacji

termin składania aplikacji

do dnia 19 stycznia 2015r.

w załączeniu:

1. link do ogłoszenia

http://ogloszenia.kprm.gov.pl/pls/serwis/app.testsearch?p_flag=show&p_ogloszenie=165982&p_insert=13-JAN-15

             

2. Ogłoszenie o wyborze

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym na stanowisko specjalisty ds. kadr, zamówień publicznych, dotacji
w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Olsztynie w wymiarze ½ etatu (ogłoszenie nr 165982) informuje, iż wybrał Pana Radosława Trzeciak (Wójtowo).

Z uwagi na fakt, iż na spotkanie rekrutacyjne zjawił się wyłącznie Pan Radosław Trzeciak została przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Pan Radosław Trzeciak podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzielił wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania, wykazał się również znajomością zagadnień związanych
ze znajomością ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w odniesieniu do udzielania dotacji, jak również przepisów wykonawczych do w/w ustaw.

Olsztyn, dnia 23.01.2015r.