Głównej zawartości

Zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków - XLIII AZP16-51/38

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator zawiadamia, że w oparciu o zapisy art. 22 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 roku (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 282) oraz zgodnie z § 15 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (t.j. Dz.U. z 2011 r., poz. 661 z późn. zmianami) - Wojewódzki Konserwator Zabytków włącza kartę ewidencyjną zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

- kartę ewidencyjną zabytku archeologicznego lądowego o numerze XLIII AZP 16-51/38 - miasto średniowieczne i nowożytne oraz elementy fortyfikacji miasta Elbląga do wojewódzkiej ewidencji zabytków