Głównej zawartości

Porozumienie - zwalczanie nielegalnego wywozu zabytków za granicę

POROZUMIENIE


zawarte w dniu 14 marca 2005 roku
 pomiędzy Warmińsko-Mazurskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Dyrektorem Izby Celnej w Olsztynie, Komendantem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i  Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie

w sprawie współdziałania w zwalczaniu nielegalnego wywozu za granicę lub przywozu z zagranicy zabytków


Na podstawie § 3 porozumienia z dnia 3 listopada 2004 r. pomiędzy Ministrem Finansów, Ministrem Kultury, Komendantem Głównym Policji i Komendantem Głównym Straży Granicznej w sprawie współdziałania w zwalczaniu nielegalnego wywozu za granicę lub przywozu z zagranicy zabytków (Dz. Urz. KGP nr 21 poz. 135), mając na uwadze zapewnienie sprawnego i skutecznego współdziałania w zakresie zadań określonych w ustawie z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641 ze zmian.), w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zmian.), w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 ze zmian.) oraz w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399 ze zmian.), dotyczących zwalczania przypadków nielegalnego wywozu za granicę lub przywozu z zagranicy zabytków, Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Dyrektor Izby Celnej w Olsztynie, Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie postanawiają, co następuje:

§ 1

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Dyrektor Izby Celnej w Olsztynie, Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i  Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, zwani dalej „Stronami”, każdy w zakresie swoich uprawnień, zobowiązują się do współpracy w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa, dotyczących wywozu za granicę lub przywozu z zagranicy zabytków, poprzez udzielanie sobie wzajemnej pomocy w zakresie:

 1. czynności kontrolnych;
 2. wymiany informacji;
 3. szkolenia i wymiany doświadczeń;
 4. wspólnych przedsięwzięć ukierunkowanych na niedopuszczenie do przemytu zabytków w konkretnych przypadkach.

§ 2

Z uwagi na właściwość miejscową, w imieniu Stron współdziałanie w powyższym zakresie realizują:

 1. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Olsztynie oraz kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Elblągu;
 2. Dyrektor Izby Celnej w Olsztynie, naczelnicy Urzędów Celnych i kierownicy Oddziałów Celnych z terenu właściwości Izby Celnej w Olsztynie, Naczelnik Wydziału Zwalczania Przestępczości Izby Celnej w Olsztynie;
 3. Komendant Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, Naczelnicy Wydziałów Operacyjno – Śledczego i Granicznego W-MOSG, komendanci granicznych jednostek organizacyjnych W-MOSG;
 4. Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, Naczelnik Wydziału Kryminalnego KWP w Olsztynie, komendanci powiatowi i miejscy Policji oraz komisariatów Policji woj. warmińsko – mazurskiego.

§ 3

Strony Porozumienia udzielają sobie wzajemnej pomocy w przeciwdziałaniu i zwalczaniu przestępstw przeciwko zabytkom, związanych z ruchem granicznym, a zwłaszcza ich kradzieży i przemytu.

§ 4

Współpraca w zakresie czynności kontrolnych w szczególności polega na:

 1. w przypadku ujawnienia podczas kontroli celnej prowadzonej w oddziałach celnych, przedmiotu o cechach zabytku, do którego nie zostały załączone wymagane dokumenty, w celu ustalenia, czy ujawniony przedmiot stanowi zabytek, organy celne konsultują się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
 2. graniczne placówki kontrolne Straży Granicznej przekazują właściwym miejscowo organom celnym informację o próbie wywozu przez przekraczających granicę, przedmiotów o cechach zabytku;
 3. powiadomione zgodnie z pkt. 2 organy celne ustalają, czy przedmioty o cechach zabytku wywożone są zgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi wywozu zabytków poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej;
 4. jeżeli podczas kontroli przeprowadzonej poza graniczną placówką kontrolną, organy celne i Straży Granicznej ujawnią przedmioty o cechach zabytku, konsultują się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
 5. w sytuacjach opisanych w pkt. 1 i 4, w przypadku, gdy Wojewódzki Konserwator Zabytków stwierdzi, że ujawniony przedmiot jest zabytkiem, organy celne i Straży Granicznej powiadamiają Policję o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 109 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przekazują ujawnione dowody rzeczowe Policji;
 6. Wojewódzki Konserwator Zabytków udziela Stronom niezbędnej pomocy przy identyfikacji ujawnionego przedmiotu, w celu ustalenia, czy nie naruszono przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w przypadku stwierdzenia, że ujawniony przedmiot posiada wartości zabytkowe.

§ 5

Współpraca w zakresie wymiany informacji polega w szczególności na:

 1. Strony Porozumienia wymieniają wzajemnie informacje o nieprawidłowościach występujących w dokumentach związanych z przywozem lub wywozem zabytków za granicę Rzeczypospolitej Polskiej lub poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej;
 2. organy Policji przekazują niezwłocznie organom celnym i organom Straży Granicznej informacje o kradzieży zabytku na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, w celu niedopuszczenia przez te organy wywozu kradzionego przedmiotu za granice Rzeczypospolitej Polskiej; o zdarzeniu informowany jest także Wojewódzki Konserwator Zabytków;
 3. w przypadku wydania, na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, decyzji o wpisie zabytku do rejestru zabytków, w związku z uzasadnioną obawą nielegalnego wywozu zabytku za granicę, Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje o tym organy celne oraz organy Straży Granicznej;
 4. Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia niezwłocznie organy celne oraz organy Straży Granicznej o cofnięciu pozwolenia na wywóz zabytku za granicę Rzeczypospolitej Polskiej lub poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej;
 5. Strony Porozumienia wymieniają informacje dotyczące:

a) osób, które dokonały lub usiłowały dokonać wywozu za granicę zabytków bez wymaganego zezwolenia lub zaświadczenia;

b) zabytków będących przedmiotem przestępstwa lub zagrożonych wywozem za granicę bez wymaganego zezwolenia lub zaświadczenia;

c) podrobionych lub przerobionych zezwoleń lub zaświadczeń na wywóz zabytków za granicę;

d) zamiaru popełnienia przestępstwa przeciwko zabytkom;

6. Strony Porozumienia powiadamiają się wzajemnie o sposobie wykorzystania informacji oraz o rezultatach działań podjętych na podstawie uzyskanych informacji;

7. w przypadku zatrzymania zabytków wywożonych za granicę niezgodnie z prawem, organy celne albo organy Straży Granicznej przesyłają do Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków informacje: o zatrzymanych przedmiotach, ich właścicielu i okolicznościach zatrzymania, sporządzone zgodnie ze wzorem zgłoszenia zabytków, opracowanym przez Ministerstwo Kultury.

§ 6

W celu ochrony zatrzymanego do sprawy karnej zabytku przed zagrożeniem mogącym spowodować uszczerbek dla jego wartości, lub przed jego zniszczeniem, do czasu wydania prawomocnego wyroku, w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków ustalane jest miejsce i warunki jego przechowywania.

§ 7

Strony udzielają sobie wzajemnej pomocy w udostępnianiu środków transportu i sprzętu technicznego oraz bazy szkoleniowej, a także w organizowaniu szkoleń z zakresu ochrony zabytków. 


 8

Stały nadzór nad realizacją porozumienia sprawują:

 1. z upoważnienia Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Zastępca Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz inspektor ds. ruchomych dóbr kultury w Wojewódzkim Oddziale Służby Ochrony Zabytków;
 2. z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Olsztynie – Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Olsztynie oraz koordynator ds. ochrony dóbr kultury Izby Celnej w Olsztynie;
 3. z upoważnienia Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej – Zastępca Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej ds. ochrony granicy państwowej;
 4. z upoważnienia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie –               I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

§ 9

 1. Każda ze Stron, na spotkaniu osób upoważnionych do koordynacji działań w obszarze Porozumienia, dokonuje corocznej oceny realizacji postanowień Porozumienia.
 2. Na wniosek jednej ze Stron Porozumienia spotkanie koordynatorów odbywa się poza wyznaczonym w ust. 1 terminem.

§ 10

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących wywozu zabytków za granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej, Strony podejmą niezbędne działania w celu ich usunięcia i zapobiegania im w przyszłości.

§ 11

Postanowienia Porozumienia nie naruszają ustawowego zakresu zadań i kompetencji Stron i ustaleń zawartych w ramach porozumień dwustronnych zawartych między Stronami.

§ 12

 1. Niniejsze Porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony.
 2. Zmiana lub rozwiązanie porozumienia następuje w formie aneksu uzgodnionego i podpisanego przez Strony.
 3. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 13

Traci moc Porozumienie Komendanta Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie współdziałania Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie.

§ 14

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki                               Dyrektor
        Konserwator Zabytków                                  Izby Celnej
               w Olsztynie                                          w Olsztynie

         Barbara ZALEWSKA                                   Artur WROCHNA

 


        Komendant                                                Komendatnt
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału                           Wojewódzki Policji
   Straży Granicznej                                             w Olsztynie
         w Kętrzynie


       płk Józef BIEGUN                                     insp. Zdzisław GAZDA