Głównej zawartości

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa warmińsko-mazurskiego terenu byłego obozu jenieckiego Stalag IB Hohenstein.

 

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Olsztynie na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2023r., poz. 775 z późn. zmianami, dalej k.p.a.) zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa warmińsko-mazurskiego terenu byłego obozu jenieckiego Stalag IB Hohenstein.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia.

W załączeniu:

1. Zawiadomienie