Głównej zawartości

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie w celu ich ponownego wykorzystywania

 

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

1.        Udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie

2.        Przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

I. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej dla informacji publicznych udostępnianych w BIP Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie

1.   Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej udostępnionej na stronie BIP Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie jest bezpłatne.

2. Podmiot uprawniony ponownie wykorzystujący informację publiczną udostępnioną w BIP Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie zobowiązany jest do:

1) informowania odbiorców o źródle, czasie wytworzenia i czasie pozyskania informacji;

      2) udostępnienia innym użytkownikom informację w pierwotnie pozyskanej formie. 

II. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie określa warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

Warunki określające ponowne wykorzystanie informacji publicznej mogą dotyczyć:

1)       obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,

2)       obowiązku dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,

3)       obowiązku informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystanej.

 

III.               Sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie zapewnia możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

IV.               Zasady odpowiedzialności Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji publicznej będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Urzędowi.

IV.                Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania

1.        Udostępnienie informacji publicznych w celu ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy:

1)       informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie,

2)       wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

2.        Wniosek składa się na formularzu, którego wzór określony został przez Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz.U. Nr. 0, poz. 94). Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64 poz. 565 z późn. zm.).

3.        W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę     do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

4.        Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

5.        Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

 

V.                  Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:

  1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu, Urząd w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.  
  1. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), z tym że:

1)       odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;

2)       uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków uzyskał dany utwór.

3.        Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), z tym że:

1)       przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

2)       skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

W zakresie nieobjętym powyższą informacją zasady udostępniania informacji publicznych celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w Rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).