Głównej zawartości

Obwieszczenie W-M WKZ z dnia 26.10.2022r. o terminie oględzin w związku z postępowaniem administracyjnym w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa warmińsko-mazurskiego terenu byłego obozu jenieckiego Stalag IB Hohenstein

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Olsztynie na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. DzU z 2022r. poz. 2000 z późn. zmianami) zawiadamia o terminie oględzin w związku z postępowaniem administracyjnym w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa warmińsko-mazurskiego terenu byłego obozu jenieckiego Stalag IB Hohenstein.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia.

1. Załącznik.