Głównej zawartości

Sprawy w Urzędzie

ZASADY ZAŁATWIANIA SPRAW
W WOJEWÓDZKIM URZĘDZIE OCHRONY ZABYTKÓW W OLSZTYNIE

wyciąg z Ustawy z dnia 14września 2022r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2022 r. poz. 2000)

 

1. Organy administracji publicznej załatwiają sprawy w formie pisemnej.

 

2. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

 

3. Jeżeli podanie nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ wzywa wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

 

4. Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

 

5. Organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem:
a) wszczęcia postępowania,
b) dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu,
jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

 

6. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki (tj. sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ).

 

7. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.