Głównej zawartości

Informacje o opłacie skarbowej

OPŁATA SKARBOWA

Obowiązek uiszczania opłaty skarbowej uregulowany jest następującymi przepisami:


Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej dla czynności urzędowych dokonywanych przez Warmińsko - mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest Prezydent Miasta Olsztyn.

NR RACHUNKU BANKOWEGO

 

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

URZĄD MIASTA OLSZTYNA - WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT

PLAC JANA PAWŁA II nr 1

10-101 OLSZTYN

 

09 1030 1508 0000 0008 2310 0003

 

 

Do wniosku należy dołączyć oryginał dokonania wpłaty.

W przypadku braku opłaty wzywa się zobowiązanego do jej uiszczenia w terminie 7 dni z pouczeniem, że w razie nie wykonania tego obowiązku – podanie zostanie zwrócone.

 

Stawki za opłaty skarbowe w sprawach załatwianych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie i jego Delegatury ( Ełk, Elbląg) wynoszą:• pozwolenia na wywóz zabytku za granicę
o na wywóz czasowy: 44,00 zł
o na wywóz stały: 25% wartości zabytku ustalonej przez biegłego (dot. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
• zaświadczenia, m. in. stwierdzające, że obiekty o cechach zabytku nie podlegają zakazowi wywozu za granicę: 17,00 zł
• decyzje /na wniosek/ o wpisie do rejestru zabytków nieruchomych i ruchomych woj. warmińsko- mazurskiego: 10,00 zł
• pozwolenie na prace i badania archeologiczne: 82,00 zł
• pozwolenia na prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych: 82,00 zł
• pozwolenia na prace konserwatorskie, remontowe i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych: 82,00 zł /nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego/
• złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17,00 zł
• podania i załączniki do podań nie podlegają opłacie skarbowej,
• zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów - zwolnione z opłaty skarbowej

Zgodnie z art. 84 ust. 1 Ustawy z dn. 23 maca 2022r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 916) o ochronie przyrody posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów.

 Zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody opłatę za usunięcie ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu oraz rodzaju i gatunku drzewa.


Zgodnie z art. 85 ust. 6 opłaty o ochronie przyrody opłaty za usunięcie drzew z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków są wyższe o 100% od opłat ustalonych na podstawie stawek.

 


Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody nie pobiera się opłat za usunięcie drzew:

 

1. drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
1a) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków;
2)(uchylony)
3)(uchylony)
4) drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
5) drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
6) drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych;
7) drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:
a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 80 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew
- w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
8) krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
9) drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni;
10) drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
11) topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
12) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
13) drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych;
14) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń;
15) drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.
1a.(uchylony)
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, jeżeli wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zostało uzależnione od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania nasadzeń zastępczych, a przesadzone albo posadzone drzewo lub krzew nie zachowały żywotności po 3 latach od dnia upływu terminu wskazanego w tym zezwoleniu na ich przesadzenie lub wykonanie nasadzeń zastępczych, lub przed upływem tego okresu, z przyczyn zależnych od posiadacza nieruchomości, organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu nakłada ponownie w drodze decyzji obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych. Przepisy art. 83c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio

3. W przypadku niewykonania nasadzeń zastępczych, o których mowa w ust. 2, zgodnie z zezwoleniem na usunięcie drzewa lub krzewu, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.