Głównej zawartości

Informacje o opłacie skarbowej

OPŁATA SKARBOWA

Obowiązek uiszczania opłaty skarbowej uregulowany jest następującymi przepisami:


Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej dla czynności urzędowych dokonywanych przez Warmińsko - mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest Prezydent Miasta Olsztyn.

NR RACHUNKU BANKOWEGO

 

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

URZĄD MIASTA OLSZTYNA - WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT

PLAC JANA PAWŁA II nr 1

10-101 OLSZTYN

 

63 1020 3541 0000 5002 0290 3227

 

 

Do wniosku należy dołączyć oryginał dokonania wpłaty.

W przypadku braku opłaty wzywa się zobowiązanego do jej uiszczenia w terminie 7 dni z pouczeniem, że w razie nie wykonania tego obowiązku – podanie zostanie zwrócone.

 

Stawki za opłaty skarbowe w sprawach załatwianych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie i jego Delegatury ( Ełk, Elbląg) wynoszą:• pozwolenia na wywóz zabytku za granicę
o na wywóz czasowy: 44,00 zł
o na wywóz stały: 25% wartości zabytku ustalonej przez biegłego (dot. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
• zaświadczenia, m. in. stwierdzające, że obiekty o cechach zabytku nie podlegają zakazowi wywozu za granicę: 17,00 zł
• decyzje /na wniosek/ o wpisie do rejestru zabytków nieruchomych i ruchomych woj. warmińsko- mazurskiego: 10,00 zł
• pozwolenie na prace i badania archeologiczne: 82,00 zł
• pozwolenia na prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych: 82,00 zł
• pozwolenia na prace konserwatorskie, remontowe i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych: 82,00 zł /nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego/
• złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17,00 zł
• podania i załączniki do podań nie podlegają opłacie skarbowej,
• zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów - zwolnione z opłaty skarbowej

Zgodnie z art. 84 ust. 1 Ustawy z dn. 18 maja 2020r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098) o ochronie przyrody posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów.

 Zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody opłatę za usunięcie ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu oraz rodzaju i gatunku drzewa.


Zgodnie z art. 85 ust. 6 opłaty o ochronie przyrody opłaty za usunięcie drzew z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków są wyższe o 100% od opłat ustalonych na podstawie stawek.

 


Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody nie pobiera się opłat za usunięcie drzew:

1) drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;

1a) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków;

2)(uchylony)

3)(uchylony)

4) drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

5) drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;

6) drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych;

7) drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:

  1. a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  2. b) 80 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew

- w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

8) krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

9) drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni;

10) drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;

11) topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;

12) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;

13) drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych;

14) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń;

15) drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.