Głównej zawartości

Informacje o opłacie skarbowej

OPŁATA SKARBOWA

Obowiązek uiszczania opłaty skarbowej uregulowany jest następującymi przepisami:

  • Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)


Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej dla czynności urzędowych dokonywanych przez Warmińsko - mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest Prezydent Miasta Olsztyn.

NR RACHUNKU BANKOWEGO

 

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

URZĄD MIASTA OLSZTYNA - WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT

PLAC JANA PAWŁA II nr 1

10-101 OLSZTYN

 

63 1020 3541 0000 5002 0290 3227

 

 

Do wniosku należy dołączyć oryginał dokonania wpłaty.

W przypadku braku opłaty wzywa się zobowiązanego do jej uiszczenia w terminie 7 dni z pouczeniem, że w razie nie wykonania tego obowiązku – podanie zostanie zwrócone.

 

Stawki za opłaty skarbowe w sprawach załatwianych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie i jego Delegatury ( Ełk, Elbląg) wynoszą:• pozwolenia na wywóz zabytku za granicę
o na wywóz czasowy: 44,00 zł
o na wywóz stały: 25% wartości zabytku ustalonej przez biegłego (dot. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
• zaświadczenia, m. in. stwierdzające, że obiekty o cechach zabytku nie podlegają zakazowi wywozu za granicę: 17,00 zł
• decyzje /na wniosek/ o wpisie do rejestru zabytków nieruchomych i ruchomych woj. warmińsko- mazurskiego: 10,00 zł
• pozwolenie na prace i badania archeologiczne: 82,00 zł
• pozwolenia na prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych: 82,00 zł
• pozwolenia na prace konserwatorskie, remontowe i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych: 82,00 zł /nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego/
• złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17,00 zł
• podania i załączniki do podań nie podlegają opłacie skarbowej,
• zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów - zwolnione z opłaty skarbowej
Zgodnie z art. 84 ust. 1 Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. nr 92, poz. 880) o ochronie przyrody posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów.

 

Zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody opłatę za usunięcie ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu oraz rodzaju i gatunku drzewa.


Zgodnie z art. 85 ust. 6 opłaty o ochronie przyrody opłaty za usunięcie drzew z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków są wyższe o 100% od opłat ustalonych na podstawie stawek.

 


Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody nie pobiera się opłat za usunięcie drzew:
1) na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
2) na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane
z prowadzeniem działalności gospodarczej;
3) jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na
terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
4) które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach
budowlanych;
5) które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo
bezpieczeństwu żeglugi;
6) w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych;
7) które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane;
8) z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych
i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów;
9) które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych
od posiadacza nieruchomości;
10) topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm,
nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym
sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
11) jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych
ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
12) z grobli stawów rybnych;
13) jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych,
wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących
kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie
niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.
2. Przepisy ust. 1 pkt 1-9 i 11-13 stosuje się odpowiednio do usuwania krzewów.