Głównej zawartości

zasady udostępniania materiałów archiwalnych

 

 

Zarządzenie Nr   9 /2015

 

Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

 

z dnia 6 marca 2015 roku

 

 

w sprawie zasad udostępnienia materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

 

 

Na podstawie § 6 pkt. 5 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie, art.35 ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.) i § 31 ust. 3 Instrukcji archiwalnej stanowiącej załącznik Nr 6 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 1, poz. 67) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Materiały archiwalne, przechowywane w archiwum zakładowym Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, udostępniane są jedynie do wglądu za zgodą Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i kierowników Delegatur Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Elblągu i Ełku.

 

§ 2

 

1.         Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków udostępnia materiały archiwalne przechowywane w archiwum zakładowym w Olsztynie, Elblągu i Ełku na wniosek zainteresowanego.

 

2.         Korzystanie z udostępnionych materiałów następuje wyłącznie w:

 

1) Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Olsztynie w poniedziałki i piątki od godziny 8.00 do 11.00,

 

2) delegaturach Urzędu w dniu wyznaczonym przez Kierownika Delegatury, po uprzednim umówieniu się z pracownikami delegatur w Elblągu i Ełku.

 

3. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszych zasad.

 

§ 3

 

Osoby zainteresowane udostępnieniem zbiorów zobowiązane są określić cel korzystania z zasobów w następujący sposób:

 

1) korzystanie w celach naukowych i badawczych - po przedstawieniu poświadczenia z uczelni lub innej placówki naukowej,

 

2) korzystanie w celach innych niż naukowe może nastąpić jeżeli o udostępnienie zasobów występuje:

 

a) właściciel nieruchomości zabytkowej lub jej posiadacz po przedstawieniu aktualnego zaświadczenia stwierdzającego prawo własności lub dokumentu potwierdzającego tytuł władania nieruchomością,

 

b) pełnomocnik właściciela lub posiadacza w zakresie udzielonego pełnomocnictwa po wykazaniu praw właścicielskich lub tytułu władania nieruchomością,

 

c) projektant oraz rzeczoznawca dokonujący wyceny lub oceny stanu technicznego nieruchomości po przedstawieniu zgody właściciela obiektu wskazującej na cel i potrzebę wykorzystania zbioru,

 

d) pracownik organu administracji państwowej oraz samorządowej posiadający upoważnienie tego organu.

 

§ 4

 

Powielanie w jakikolwiek sposób dozwolone jest jedynie za zgodą Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i kierowników Delegatur w Elblągu i Ełku, po dołączeniu do wniosku pisemnej zgody autora i pisemnej zgody właściciela obiektu, którego dokumentacja dotyczy.

 

§ 5

 

1. Materiały i dokumentacja dotycząca zabytków nieruchomych i ruchomych, która zawiera informacje mogące naruszyć prywatność właścicieli zabytków lub tajemnicę przedsiębiorcy, udostępnia się jedynie w przypadkach określonych ustawą o ochronie danych osobowych.

 

2. Każda osoba, która uzyska dostęp do materiałów archiwalnych określonych w § 1 niniejszego Zarządzenia, zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych występujących w zbiorach archiwalnych. Zapis ten nie dotyczy osób uzyskujących dostęp do własnych danych osobowych oraz reprezentantów tych osób.

 

3. Osoba odpowiedzialna za udostępnienie materiałów archiwalnych określonych w § 1 niniejszego Zarządzenia, zobowiązana jest do ich anonimizacji.

 

§ 6

 

1. Informacje zawarte w materiałach archiwalnych wykorzystywane w celu naukowego badania lub publicznego wykorzystania przez zainteresowanego wymagają zgody Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

2. Po uzyskaniu zgody o której mowa w ust. 1 zainteresowany zobowiązany jest do zamieszczenia informacji o pochodzeniu ich ze zbiorów archiwalnych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz do przekazania archiwum 1 egzemplarza materiałów publikowanych i niepublikowanych.

 

§ 7

 

Traci moc zarządzenie nr 2 Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 3 stycznia 2014 roku w sprawie zasad udostępniania materiałów archiwalnych przechowywanych w archiwum Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

§ 8

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.