Głównej zawartości

Warunki i zasady wpisu do rejestru/ewidencji zabytków pojazdów zabytkowych

 

POJAZDY ZABYTKOWE-WARUNKI I ZASADY WPISU DO REJESTRU/EWIDENCJI ZABYTKÓW. 

Do wpisu do ewidencji zabytków kwalifikuje się pojazd, który spełnia poniższe kryteria:

 1. powinien posiadać co najmniej 30 lat i musi być ( w modelu) nie produkowany od lat 15 i spełnia kryteria podane w pkt. 3;
 2. powinien posiadać minimum 75% zachowanych części oryginalnych ( w tym główne podzespoły);
 3. pojazdy mające mniej niż 30 lat o ile są egzemplarzami unikalnymi, z racji wyjątkowych rozwiązań konstrukcyjnych i jednostkowej produkcji, powinny się charakteryzować przynajmniej jedną z niżej wymienionych cech:
  1. posiada unikalne rozwiązania konstrukcyjne;
  2. dokumentuje ważne etapy rozwoju techniki motoryzacyjnej;
  3. związany był z ważnymi wydarzeniami historycznymi;
  4. użytkowany był przez osoby powszechnie uznane za wyjątkowo ważne;
  5. miał związek z ważnymi osiągnięciami sportowymi;
  6. posiada oryginalne wykonanie lub został odrestaurowany na bazie oryginalnych elementów;
  7. został odtworzony wiernie, zgodnie z technologią z okresu jego produkcji;
  8. rzadko występuje zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym
  9. został wyprodukowany w niewielkiej ilości egzemplarzy
  10. nie jest używany jako środek transportu codziennego

Oceny pojazdu dokonuje Wojewódzki Konserwator Zabytków na podstawie opinii rzeczoznawcy do spraw techniki samochodowej.

Kolejnym etapem jest wykonanie karty ewidencyjnej ruchomego zabytku techniki (w trzech oryginalnych egzemplarzach) wg wzoru i instrukcji Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie. (https://www.nid.pl/pl/Dla_specjalistow/Badania_i_dokumentacja/zabytki_techniki/)

Do tut. Urzędu należy złożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek (wzór w zakładce „Formularze”)
 2. 1 egz. ekspertyzy rzeczoznawcy samochodowego
 3. 2 egz. karty zabytku techniki (tzw. „białej karty”)
 4. pokwitowanie opłaty skarbowej wniesionej na konto Urzędu Miasta w Olsztynie w kwocie 17 zł, nr konta 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227.

​ 

W przypadku zmiany właściciela pojazdu wpisanego do ewidencji zabytków należy pisemnie powiadomić tut. Urząd.

 

 

INFORMACJE DODATKOWE:

POJAZD ZABYTKOWY W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY O OCHRONIE ZABYTKÓW:

 • Art. 3, pkt 1 (…) rzecz ruchoma stanowiąca świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na wartość historyczną, artystyczną lub naukową.
 • Art. 6 ust. 1, pkt 2 lit. d. (…) ruchomy zabytek techniki to środek transportu taki który świadczy o kulturze materialnej, charakterystycznej dla dawnych i nowych form gospodarki, dokumentującymi poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego.
 • Art. 51 ust. 1 Jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę wymagają zabytki zaliczane do jednej z następujących kategorii: (…) 14) środków transportu, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 32 000 zł.

Pojazdy do ewidencji włączane są na podstawie przepisów Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 840 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz.U. z 2021 r. poz. 56)

Pomocne w zrozumieniu pojęcia pojazdu kolekcjonerskiego, historycznego lub pojazdu zabytkowego są również kryteria określone przepisami prawa celnego. (Noty Wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej, wyjaśnieniach do sekcji XXI dział 97). W świetle tych ustaleń pojazd kolekcjonerski to pojazd mechaniczny który:

1.posiada co najmniej 30 lat;
2. jego stan jest oryginalny, bez znacznych zmian podwozia, układu kierowniczego lub hamulcowego, silnika;
3. model lub typ nie jest produkowany;
4. występuje stosunkowo rzadko;
5. nie jest normalnie stosowany do jego oryginalnego celu;
6. jest przedmiotem specjalnych transakcji poza normalnym handlem podobnymi artykułami użytkowymi;
7. posiada znaczną wartość;
8. mogą to być też pojazdy mniej niż 30-sto letnie, które, co może być udowodnione brały udział w wydarzeniu historycznym;
9. samochody wyścigowe, które, co może zostać udowodnione, zostały zaprojektowane, zbudowane i wykorzystane wyłącznie do zawodów i osiągnęły znaczące sportowe sukcesy w prestiżowych krajowych i międzynarodowych wydarzeniach.

Według Międzynarodowej Federacji Pojazdów Zabytkowych (Fédération Internationale des Véhicules Anciens - FIVA), pojazdem zabytkowym jest pojazd drogowy o napędzie mechanicznym:
• mający co najmniej 30 lat
• zachowany i utrzymany w historycznie prawidłowej kondycji
• nie używany jako środek transportu codziennego
• będący częścią dziedzictwa technicznego i kulturowego

           

 

 

Wzór wniosku o wpis do ewidencji zabytków