Głównej zawartości

Warunki i zasady wpisu do rejestru/ewidencji zabytków pojazdów zabytkowych

ZARZĄDZENIE Nr 24/2023

Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 19 grudnia 2023 roku

 

w sprawie: zasad włączania karty ewidencyjnej pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków ruchomych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Olsztynie

 

Na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Zabytków w Olsztynie nadanym Zarządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 lipca 2013 roku, zarządzam co następuje:

§1

 1. Włączenie karty ewidencyjnej pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków ruchomych może nastąpić na wniosek właściciela pojazdu bądź za jego zgodą.
 2. Każdy pojazd objęty wnioskiem o ujęcie w wojewódzkiej ewidencji zabytków ruchomych podlega indywidualnej ocenie dokonywanej przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie

§2

Podczas dokonywania oceny podstaw włączenia pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków ruchomych, uwzględnia się w szczególności następujące kryteria:

 1. wiek pojazdu - minimum 35 lat (z zastrzeżeniem pkt. 2), o ile nie jest produkowany od 20 lat, posiada minimum 75% zachowanych części oryginalnych (w tym główne podzespoły) oraz charakteryzuje się cechami, o których mowa w pkt. 3;
 2. wiek pojazdu poniżej 35 lat, o ile jest egzemplarzem unikalnymi z racji wyjątkowych rozwiązań konstrukcyjnych i jednostkowej produkcji oraz charakteryzuje się cechami, o których mowa w pkt. 3;
 3. cechy pojazdu zabytkowego:
  1. niewielka ilość wyprodukowanych egzemplarzy;
  2. rzadkość występowania zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym;
  3. unikalność rozwiązań konstrukcyjnych i technicznych, innowacyjnych dla okresu powstania pojazdu;
  4. składa się z oryginalnie wykonanych części lub został odrestaurowany na bazie oryginalnych elementów;
  5. dokumentuje ważne etapy rozwoju techniki motoryzacyjnej;
  6. jest powiązany z ważnymi wydarzeniami historycznymi, osiągnięciami sportowymi lub użytkowany był przez osoby powszechnie uznane za wyjątkowo ważne;
  7. zmiany pojazdu wykonane są zgodnie z technologią z okresu jego produkcji;
  8. posiada dane dotyczące projektantów, konstruktorów, wytwórcy, wcześniejszy właścicieli;
  9. posiada dane dotyczące cech technicznych obiektu, konstrukcji i budowy, rodzaju napędu i sterowania oraz materiału i techniki wykonania.

§3

 1. Wzór wniosku o włączenie pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków ruchomych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 2. Do wniosku o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć ocenę/opinię techniczną opracowaną przez rzeczoznawcę do spraw techniki samochodowej i ruchu drogowego oraz 2 egzemplarze karty ewidencyjnej ruchomego zabytku techniki wykonaną ściśle według wzoru Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz zgodnie z obowiązującą instrukcją opracowywania katy, zamieszonymi na stronie www.nid.pl w zakładce „Zabytki techniki”.

§4

 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków włącza kartę ewidencyjną pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków i zawiadamia wnioskodawcę o tym fakcie odrębnym pismem.
 2. Czynność o której mowa w ust. 1, ma charakter czynności materialno-technicznej, będącej następstwem stwierdzenia wartości zabytkowych pojazdu.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2024 roku.

           

 

 

Wzór wniosku o wpis do ewidencji zabytków