Głównej zawartości

Skargi i wnioski

SKARGI I WNIOSKI

  1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
  2. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.
  3. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.
  4. Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.
  5. Odpowiedź udzielana jest w okresie 30 dni od dnia wpłynięcia skargi lub wniosku.
  6. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi i wnioski przyjmuje w sekretariacie p. Żaneta Witek

Skargi i wnioski rozpatruje Wojewódzki Konserwator Zabytków lub jego Zastępca w każdy poniedziałek w godz. 9.00-10.00 i 14.00-16.00

Szczegółowe wytyczne dotyczące rozpatrywania skarg i wniosków są zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków z dnia 8 stycznia 2002 roku (Dz.U. 2002 Nr 5, poz. 46) – do wglądu w pok. 7