Głównej zawartości

Petycje

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870).

Petycja może być złożona w interesie:

 • publicznym;
 • podmiotu wnoszącego petycję;
 • podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycji nie składa się telefonicznie.

Petycji nie składa się ustnie do protokołu.

Petycję można złożyć w jeden z następujących sposobów:

 • przesłać pocztą na adres:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie
ul. Podwale 1
10-076 Olsztyn

 • złożyć osobiście w sekretariacie w godzinach 7:30 - 15:30,
 • przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP /wuozolsztyn/SkrytkaESP
 • przesłać faksem pod numer: (89) 521-85-49,
 • przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wymagania formalne petycji:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko lub nazwa); jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 • oznaczenie adresata petycji
 • wskazanie przedmiotu petycji;

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 • petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, w interesie, którego składana jest petycja, wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Urzędu danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego wnoszona jest petycja.

Jeśli petycja nie zawiera imienia i nazwiska (nazwy) wnoszącego, a także jego adresu zamieszkania (siedziby) oraz adresu do korespondencji, W-MWKZ pozostawi ją bez rozpatrzenia.

 

Termin na rozpatrzenie petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Jeśli petycja dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne podmioty, W-MWKZ rozpatruje ją w zakresie swojej właściwości i przekaże niezwłocznie (nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia) do pozostałych właściwych podmiotów, zawiadamiając o tym podmiot wnoszący petycję.

Jeśli W-MWKZ nie jest właściwy do rozpatrzenia petycji, przekazuje ją niezwłocznie (nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia) do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym podmiot wnoszący petycję.

INFORMACJA O PETYCJACH

 1. Petycja z 19.06.2023r., g. 8.55, 10.50, 12.25
 2. Petycja z 20.06.23r., g. 8.35, 3.45
 3. Petycja z 21.06.23r., g. 5.15
 4. Petycja z 22.06.23r., g. 11.50
 5. Petycja z 23.06.23r., g. 2.55
 6. Petycja z 24.06.23r., g. 5.00
 7. Petycja z 25.06.23r., g. 1.55
 8. Petycja z 26.06.23r., g. 9.15
 9. Petycja z 2.07.23r., g. 12.15
 10. Petycja z 4.07.23r., g. 7.50
 11. Petycja z 05.07.23r. g. 8.15
 12. Petycja z 07.07.23r. g. 7.15
 13. Petycja z 29. 08. 23