Głównej zawartości

Wykaz dotacji przyznanych w ramach konkursu otwartego z dnia 6 marca 2015 roku

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków

informuje:

 

W dniu 28.04.2015 r. Komisja Konkursowa zebrała się w celu dokonania ocen ofert w ramach konkursu otwartego z dnia 06.03.2015 r. na realizację zadań zleconych z zakresu ochrony dóbr kultury 2015 r.

Wpłynęły 4 oferty. W wyniku przeprowadzonej analizy ofert, Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał/zarezerwował dofinansowanie n/w Oferentom:

Lp.

Wnioskodawca

Cel   dotacji

Kwota   zarezerwowanej dotacji

1.

Archiwum Archidiecezji Warmińskiej;
  ul. Kopernika 47, 10-512 Olsztyn

Konserwacja, digitalizacja oraz   mikrofilmowanie archiwaliów – konserwacja   sześciu jednostek archiwalnych z zespołu akt oznaczonych literą „H” –   „Rękopisy i rzadkie druki” (kontynuacja konserwacji rozpoczętej w 2013 r.)

12.000,00 zł

2.

Oddział Towarzystwa Opieki
  nad zabytkami w Olsztynie;

ul. Podwale 1, 10-076 Olsztyn

Popularyzacja i edukacja w zakresie   ochrony zabytków i upowszechnianie wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym regionu – Wydanie rocznika poświęconego   dziedzictwu kulturowemu „Warmińsko – Mazurski Biuletyn Konserwatorski”

8.000,00 zł