Głównej zawartości

Dotacje celowe na rok 2015

REGULAMIN

w sprawie przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie województwa warmińsko – mazurskiego ze środków pozostających w dyspozycji finansowych Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2015r. oraz tryb rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.

§1

 1. Działając na podstawie  przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków  i opiece nad zabytkami (Dz. U. z2014 r., poz. 1446) oraz Rozporządzenia  Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku  wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U. z 2013r. poz. 399), Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków ustala zasady rozpatrywania wniosków oraz udzielania i rozliczania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i  roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie województwa warmińsko –mazurskiego, w ramach środków finansowych  przyznanych przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego, pozostających w  dyspozycji Warmińsko –Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 2. Niniejszy Regulamin określa:
 1. warunki ubiegania się o dotację/refundację;
 2. uprawnionych wnioskodawców;
 3. koszty kwalifikujące się do dofinansowania;
 4. tryb naboru wniosków;
 5. kryteria oceny wniosków;
 6. warunki rozliczenia dofinansowania.

§2

 1. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych  przy zabytku, które:
 1. zostaną przeprowadzone w roku udzielenia dotacji niewymagającej wyłonienia wykonawcy na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych;
 2. zostaną przeprowadzone w roku udzielenia dotacji wymagające wyłonienia wykonawcy na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych;
 3. zostały przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (tzw. refundacja).
 1. Wnioski o udzielenie dotacji są przyjmowane i rejestrowane w  sekretariacie Urzędu i przekazywane do oceny formalnej, a następnie  merytorycznej.
 2. Wnioski na dofinansowanie prac, o których mowa w § 2 pkt. 1 lit.  a-b, składa się do dnia 28 lutego roku, w którym dotacja ma być udzielona.
 3. Wnioski na dofinansowanie prac, o których mowa w § 2 pkt. 1 lit. c, składa  się do dnia 30 czerwca, w którym dotacja ma być udzielona, do wyczerpania się środków finansowych będących w dyspozycji Urzędu.
 4. W przypadku, gdy środki na dany rok zostaną wykorzystane w pierwszym terminie, nabór wniosków na kolejny termin zostanie zamknięty.
 5. Wojewódzki Konserwator Zabytków może wznowić nabór wniosków w  przypadku pojawienia się dodatkowych środków z m.in. niewykorzystanych dotacji lub innych źródeł.
 6. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Urzędu.
 7. Wnioski przesłane lub złożone po upływie terminu naboru wskazanego przez wnioskodawcę we wniosku będą odsyłane bez rozpatrzenia.
 8. Wnioskodawcy mają możliwość wprowadzania stosowych korekt i  uzupełnień do przesłanej dokumentacji pod warunkiem złożenia poprawionego  wniosku przed terminem danego naboru.
 9. Po upływie terminu danego naboru nie ma możliwości przesłania  uzupełnień i poprawek do obowiązującej dokumentacji.
 10. Prace, na których przeprowadzenie udzielono dotacji, mogą być ponownie dofinansowane, jeżeli zaistnieje potrzeba ich przeprowadzenia, po upływie 10 lat od roku udzielenia dotacji.

§3

 1. O dofinansowanie mogą ubiegać się:
 1. osoby fizyczne;
 2. jednostki samorządu terytorialnego;
 3. inne jednostki organizacyjne (np. samorządowe jednostki kultury, kościoły, związki wyznaniowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, itp.);

- posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

 1. Z wnioskiem o udzielenie dofinansowania, o którym mowa w § 2 pkt. 1 lit. c, może wystąpić wnioskodawca, którego działalność nie jest finansowana ze środków publicznych, po wykonaniu wszystkich prac lub      robót określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora  zabytków. Wnioskodawcami nie mogą być podmioty określone w art. 72 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

§4

 1. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy  zabytku, o którym mowa w § 1 niniejszego Regulaminu, zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z  2014 r., poz. 1446) tj.:
 1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 2. przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
 3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
 6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
 7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 8. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 9. uzupełnienie lub odnowienie tynków i okładzin arcitektonicznych albo ich całkowite odtworzenienowienie, z zachowaniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 10. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie te nie przekracza 50% orginalnej substancji tej przynależności;
 11. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 12. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 13. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 14. uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 15. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 16. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt. 7-15;
 17. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.
 1. Dotacja      może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie      prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku  wpisanym do rejestru.
 2. Dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych      jedynie gdy zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową  albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac      konserwatorskich, bądź stan zachowania zabytku, wymaga niezwłocznego      podjęcia prac lub robót.
 3. Wnioskodawca ubiegający się o kwotę wyższą niż 50 % nakładów      koniecznych jest zobowiązany do uzasadnienia swojego wniosku, tj.      przedłożenia m.in. dokumentacji potwierdzającej spełnienie przesłanek      określonych w art. 78 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (np. szczegółowego opisu stanu zachowania obiektu sporządzonego przez autora programu prac konserwatorskich; ekspertyzy technicznej itp.).     
 4. Łączna wysokość dotacji udzielonych z budżetu W-M WKZ oraz z innych źródeł sektora finansów publicznych nie może przekraczać wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac.

§5

 1. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie prac, zobowiązany jest  do przedłożenia poprawnie wypełnionego wniosku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami:
 1. dla realizacji prac planowanych, o których mowa w § 2 pkt. 1 lit. a-b - tzw. DOTACJA - wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy nw. dokumentów):

1.    decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków ( wraz z załącznikami, jeżeli decyzja takie posiada);

2. pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, w którym zgodnie z obowiązującymi przepisami została wskazana osoba prowadząca prace konserwatorskie, restauratorskie lub kierująca robotami budowlanymi, termin ważności pozwolenia;

3. pozwolenie na budowę, jeżeli jest wymagane odrębnymi przepisami;

4. aktualny dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku – wydanym nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku np.:

 1. odpis z księgi wieczystej;
 2. wypis z rejestru gruntów (w przypadku braku księgi wieczystej),
 3. akt notarialny lub inny dokument świadczący o tytule prawnym do zabytku, wynikającym z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu, stosunku zobowiązanego (np. umowy użyczenia, dzierżawy).

oryginał dokumentu do wglądu przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie

5. dokument poświadczający prawo osoby/osób wskazanej/wskazanych we wniosku do reprezentowania wnioskodawcy, składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych:

 1. w przypadku Parafii lub jednostek organizacyjnych związków wyznaniowych dekret powołujący lub zaświadczenie z kurii, lub inny odpowiedni,
 2. dla spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, fundacji odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, dla jednostek samorządu terytorialnego wyciąg ze statutu w części dotyczącej osób reprezentujących jst,
 3. dla wspólnot mieszkaniowych uchwała powołująca zarząd
 • w przypadku osób podpisujących dokumentacje wniosku oraz umowę z upoważnienia wnioskodawcy (np. w przypadku wspólności majątkowej małżeńskiej – gdy małżonków reprezentuje jeden z nich) wymagane jest pełnomocnictwo sporządzone notarialnie;

6. uchwałę, wyrażająca zgodę członków wspólnoty na realizację zadania – w odniesieniu do wspólnot mieszkaniowych;

7. kosztorys ofertowy (wstępny) sporządzony przez wykonawcę na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy czym kosztorys:

 1. dla prac lub robót budowlanych musi zawierać następujące elementy: stronę tytułową, szczegółowy przedmiar robót, kalkulację szczegółową cen jednostkowych, tabelę wartości elementów scalonych sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku, odniesionych do elementu obiektu oraz uwzględniać wartość netto i brutto. Powinien także być zweryfikowany i podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykonawcę prac i przedstawiciela wnioskodawcy.Podpis inspektora nadzoru inwestorskiego musi mieć następujące brzmienie: „Kosztorys zweryfikowano w zakresie zastosowanych cen, norm kosztorysowych i obmiarów. Inspektor nadzoru. Imię i nazwisko. Pieczęć”.
 2. dla prac konserwatorskich i restauratorskich kosztorys ofertowy musi zawierać cenę netto i brutto oraz powinien być zweryfikowany i zatwierdzony przez Wnioskodawcę i Wykonawcę prac. Zaleca się aby ww. kosztorysy ofertowe wykonywane były w oparciu o „Zasady wynagradzania artystów plastyków konserwatorów – restauratorów dóbr kultury, zaakceptowane przez Ogólną Radę Konserwatorów Dzieł Sztuki ZPAP z listopadzie 2000.

8. Harmonogram realizacji prac wraz z określeniem źródeł finansowania (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu);

9. Oświadczenie wnioskodawcy dot. informacji zawartch w złorzonym wniosku oraz załacznikach do wniosku (załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu);

10. zdjęcia obiektu obrazujące aktualny stan (w kolorze) – max 6 zdjęć – oświadczenie w zakresie praw autorskich – zgoda na korzystanie z fotografii;

11.program prac konserwatorskich- dla zadań obejmujących konserwację zabytków ruchomych lub inne prac konserwatorskie „manualne”;

12. oświadczenie o pomocy de minimis w okresie 3 lat (załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu) - dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

13. kopię protokołu/dokumentacji z przeprowadzonych działań mających na celu wyłonienie wykonawcy zgodnie z zasadami równego traktowania, uczciwej konkurencji, przejrzystości poszanowania praw autorskich oraz przy uwzględnieniu specyfiki prac przy zabytkach - w sytuacji, gdy wnioskodawca otrzymał dotację na przeprowadzenie prac określonych w § 2 pkt. 1 lit. a;

14. kopię protokołu o zamówienie publiczne, bądź informację o trwającej procedurze zamówień publicznych, jeśli na dzień składania wniosku nie została wybrana najkorzystniejsza oferta - w sytuacji, gdy wnioskodawca otrzymał dotację na przeprowadzenie prac określonych w § 2 pkt. 1 lit. b.

15. podanie numeru NIP i REGON (za wyjątkiem podmiotów, dla których REGON nie jest obowiązkowy) oraz telefonu kontaktowego wnioskodawcy lub osoby reprezentującej wnioskodawcę.

 1. dla realizacji prac, o których mowa w § 2 pkt. 1 lit. c – tzw. REFUNDACJA - wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy nw. dokumentów):

1. sprawozdanie z wykonanych prac (załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu);

2. decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków ( wraz z załącznikami, jeżeli decyzja takie posiada);

3. pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, w którym zgodnie z obowiązującymi przepisami została wskazana osoba prowadząca prace konserwatorskie, restauratorskie lub kierująca robotami budowlanymi, termin ważności pozwolenia;

4. pozwolenie na budowę, jeżeli jest wymagane odrębnymi przepisami;

5. aktualny dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku – wydanym nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku np.:

 1. odpis z księgi wieczystej;
 2. wypis z rejestru gruntów (w przypadku braku księgi wieczystej),
 3. akt notarialny lub inny dokument świadczący o tytule prawnym do zabytku, wynikającym z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu, stosunku zobowiązanego (np. umowy użyczenia, dzierżawy).

6. dokument poświadczający prawo osoby/osób wskazanej/wskazanych we wniosku do reprezentowania wnioskodawcy, składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych:

 1. w przypadku Parafii lub jednostek organizacyjnych związków wyznaniowych dekret powołujący lub zaświadczenie z kurii, lub inny odpowiedni,
 2. dla spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, fundacji odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, dla jednostek samorządu terytorialnego wyciąg ze statutu w części dotyczącej osób reprezentujących jst,
 3. dla wspólnot mieszkaniowych uchwała powołująca zarząd
 • w przypadku osób podpisujących dokumentacje wniosku oraz umowę z upoważnienia wnioskodawcy (np. w przypadku wspólności majątkowej małżeńskiej – gdy małżonków reprezentuje jeden z nich) wymagane jest pełnomocnictwo sporządzone notarialnie;

7.  uchwałę, wyrażająca zgodę członków wspólnoty na realizację zadania – w odniesieniu do wspólnot mieszkaniowych;

8. protokół odbioru przez wojewódzkiego konserwatora zabytków prac lub robót w zależności od zakresu pozwolenia;

9. kosztorys powykonawczy sporządzony przez wykonawcę na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy czym kosztorys:

 1. dla prac lub robót budowlanych musi zawierać następujące elementy: stronę tytułową, szczegółowy obmiar robót, kalkulację szczegółową cen jednostkowych, tabelę elementów scalonych. Powinien także być zweryfikowany i podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykonawcę prac i przedstawiciela wnioskodawcy. Podpis inspektora nadzoru inwestorskiego musi mieć następujące brzmienie: „Kosztorys zweryfikowano w zakresie zastosowanych cen, norm kosztorysowych i obmiarów. Inspektor nadzoru. Imię i nazwisko. Pieczęć”.
 2. dla prac konserwatorskich i restauratorskich kosztorys powykonawczy musi zawierać cenę netto i brutto oraz powinien być zweryfikowany i zatwierdzony przez Wnioskodawcę i Wykonawcę prac. Zaleca się aby ww. kosztorysy powykonawcze wykonywane były w oparciu o „Zasady wynagradzania artystów plastyków konserwatorów – restauratorów dóbr kultury, zaakceptowane przez Ogólną Radę Konserwatorów Dzieł Sztuki ZPAP z listopadzie 2000.

10. program prac konserwatorskich- dla zadań obejmujących konserwację zabytków ruchomych lub inne prac konserwatorskie „manualne”;

11. zdjęcia obiektu obrazujące aktualny stan (w kolorze) – max 6 zdjęć – oświadczenie w zakresie praw autorskich – zgoda na korzystanie z fotografii;

12. oryginały rachunków lub faktur dotycząceprzeprowadzonych prac lub robót ( oryginały będą zwracane Wnioskodawcom po uprzednim opisaniu ich przez Głównego Księgowego);

13. chronologicznie ułożony wykaz rachunków lub faktur dotyczących przeprowadzonych prac lub robót ze wskazaniem daty, wystawienia i numerów dokumentów, z wyszczególnieniem przedmiotu i wysokości wydatków, zawierającego ich podsumowanie;

14. księgowe dowody zapłaty za wykonane prace;

15. informację o wyborze wykonawcy prac (np. protokół z wyboru wykonawcy);

16. oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w okresie 3 lat, albo oświadczeniem o nieotrzymaniu takiej pomocy w okresie 3 lat (załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu) - dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;

17. podanie numeru NIP i REGON (za wyjątkiem podmiotów, dla których REGON nie jest obowiązkowy) oraz telefonu kontaktowego wnioskodawcy lub osoby reprezentującej wnioskodawcę.

§6

 1. Wnioski oceniane są pod  względem formalno – prawnym.
 2. Przy ocenie wniosków mają zastosowanie przepisy ustawy z      dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Wnioski złożone      niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z      2014 r., poz. 1446), z niniejszym      Regulaminem oraz niekompletne będą odrzucane z powodu błędów formalno – prawnych.
 4. Wnioski, w których stwierdzono błędy formalne nie podlegają ocenie merytorycznej oraz ocenie społeczno – organizacyjnej.
 5. Za błędy formalne wniosku uznaje się:
 1. niezgodność z zakresem kwalifikujących się zadań ustalonym w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 2. brak pieczęci instytucji lub podpisów osób uprawnionych pod wnioskiem i/lub załącznikami;
 3. brak potwierdzenia kopii dokumentów za zgodność z oryginałem przez organ wydający dokument bądź wnioskodawcę;
 4. brak wymaganych załączników określonych w niniejszym Regulaminie (§5 Regulaminu) oraz określonych wg wykazu załączników do wniosku – 3 str. druku wniosku;
 5. brak podpisania wnioski i załączników do wniosku przez upoważnione osoby;
 6. niespójność pomiędzy terminem realizacji zadania we wniosku, a harmonogramem;
 7. brak podania numerów NIP i REGON (za wyjątkiem podmiotów, dla których REGON nie jest obowiązkowy) lub zawierające błędy w NIP lub REGON;
 8. brak ważnościwymaganych załączników (w przypadku wyciągu z księgi wieczystej lub rejestru gruntów obowiązuje 3- miesięczny termin ważności);
 9. błędy rachunkowe w kosztorysie;
 10. złożenie aplikacji przez podmiot nieuprawniony;
 11. brak autoryzacji kosztorysu przez osoby uprawnione;
 12. błędy dot. sposobu obliczania VAT;
 13. brak poinformowania tut. Urząd o tym czy wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem u innego organu mogącego udzielić dotacji;
 14. brak obmiaru;
 15. nieprawidłowe wypełnienie lub niewypełnienie jakiegokolwiek wymaganego pola w formularzu wniosku;
 16. niezgodność wniosku z załącznikami;
 17. skierowanie wniosku do niewłaściwej instytucji;

6. Do odrzucenia wniosku wystarczy niezałączenie jakiegokolwiek załącznika określonego w § 5 niniejszego Regulaminu oraz  zaistnieje minimum jednej okoliczności wymienionej w § 6 pkt. 5 niniejszego Regulaminu.

§7

 1. Oceny formalno-prawnej dokonuje instytucja      zarządzająca (WUOZ w Olsztynie), przedstawiając wyniki do akceptacji Komisji      Konkursowej, powoływanej przez Warmińsko – Mazurskiego      Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, która następnie dokonuje oceny organizacyjno – społecznej i merytorycznej, biorąc pod uwagę kryteria przyjęte w  niniejszym Regulaminie.
 2. Wniosek o udzielenie dotacji dostępny jest w siedzibie      WUOZ w Olsztynie, w Delegaturach Urzędu w Elblągu i w Ełku, oraz do pobrania ze strony internetowej Urzędu bip.wuoz.olsztyn.pl
 3. WUOZ w Olsztynie publikuje na stronnie      internetowej Urzędu bip.wuoz.olsztyn.plwykaz wniosków o dotację rozpatrzonych pozytywnie, negatywnie oraz      odrzuconych z powodu uchybień formalnych.
 4. W każdym przypadku otrzymania informacji o rekomendacji      do udzielenia dotacji, a w szczególności, gdy wnioskodawca otrzymał dotację niższą niż oczekiwana, zobowiązany jest do złożenia deklaracji przyjęcia dotacji w  terminie określonym w przesłanej mu informacji. Nienadesłanie  deklaracji oraz uaktualnionego kosztorysu i harmonogramu w terminie określonym w informacji, stanowi podstawę do anulowania rekomendacji do przyznania dotacji.
 5. Wnioskodawca jest zobowiązany do utrzymania finansowego wkładu własnego zadeklarowanego we wniosku.

§8

 1. Wnioski są realizowane w      oparciu o następujące kryteria:

1)Poprawność formalna, kompletność wniosku i załączników;

2)Wartość merytoryczna;

Lp.

Charakterystyka kryterium

Maksymalna punktacja

1.

Uznanie zabytku za Pomnik Historii

5

2.

Konieczność przeprowadzenia prac wynikająca ze złego stanu zachowania   zabytku

15

3.

Kontynuacja zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót   budowlanych przy zabytku dotowanym uprzednio ze środków W-M Wojewódzkiego   Konserwatora Zabytków lub Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

5

4.

Czas powstania i wartość zabytku (historyczna, artystyczna, naukowa)

15

5.

Zalecenia pokontrolne lub decyzja W-M WKZ, nakazująca wykonanie prac   objętych wnioskiem o dofinansowanie

20

 1. Ocena stanu zachowania zabytku dokonywana jest przez Komisję Konkursową na podstawie dostarczonej przez wnioskodawcę i posiadanej przez Urząd dokumentacji konserwatorskiej i budowlanej określających zakres koniecznych do wykonania prac remontowo – konserwatorskich (ekspertyzy, opinie, projekty, programy prac konserwatorskich).

W sumie w tej kategorii aplikacja może uzyskać od 0 do 60 punków

3)Wartość organizacyjna i społeczna

lp.

Charakterystyka kryterium

Maksymalna punktacja

1.

Obecna i zakładana publiczna dostępność   zabytku po przeprowadzeniu prac                                    

10

2.

Sprawność i rzetelność w realizacji dotychczasowych   zadań finansowanych przez WKZ (w tym zgodność efektów planowanych z   osiągniętymi, a także umiejętność właściwego i terminowego rozliczenia)

10

3.

Procentowy udział wkładu własnego oraz środków   pozyskanych z innych

źródeł w całościowym budżecie zadania (0 pkt. – brak wkładu własnego; 5   pkt. – wkład 00,01%-25%; 10 pkt. – wkład 25,01%-50%; 15 pkt. – wkład 50,01%-   75%; 20 pkt.- wkład powyżej 75,01 %)                

20

4.

Zaangażowanie   społeczno – ekonomiczne wnioskodawcy oraz społeczności lokalnej

dla   zachowania zabytku (np. podejmowanie działań w zdobywaniu środków finansowych   na prace przy zabytku, działania edukacyjne, łączenie zadań sektora   prywatnego i publicznego w celu zintensyfikowania działań lokalnych na rzecz   ochrony dziedzictwa kulturowego ).

20

W sumie w tej kategorii aplikacja może uzyskać od 0 do 60 punków.

 1. Każdy z ocenianych wniosków może otrzymać maksymalnie do 120 punków.
 2. Minimum uprawniające do otrzymania rekomendacji Komisji Konkursowej wynosi 60 pkt.
 3. Otrzymanie 60 punktów nie gwarantuje bezwzględnego przyznania dotacji w przypadku, gdy środki finansowe pozostające w dyspozycji W-M WKZ są niewystarczające.
 4. Ocena każdego dopuszczonego wniosku dokonywana jest na karcie oceny wniosków przez członków komisji, które dołącza się do wniosków.
 5. Po przeprowadzeniu oceny wszystkich dopuszczonych wniosków Komisja Konkursowa, sporządza listę wnioskodawców uszeregowanych w kolejności liczby uzyskanych punktów i proponowane wnioski do otrzymania wsparcia finansowego ze środków W-M WKZ wraz z określeniem proponowanych wysokości kwot dotacji.
 6. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez wnioskodawcę i w sytuacji ważącej odrzucenie lub przyjecie wniosku do planu zadań finansowych przez W-M WKZ decyduje głosowanie członków Komisji Konkursowej.
 7. Z przeprowadzonych czynności sporządza się protokoły zawierające: określenie terminu i miejsca posiedzenia komisji, informacje na temat członków komisji oraz osób biorących udział w posiedzeniach, informację na temat ogólnej liczbie wniosków oraz liczbie wniosków pozytywnych, negatywnych i z błędami formalnymi, wnioski członków komisji.
 8. Ostateczną decyzję w przedmiocie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania podejmuje W-M WKZ.
 9. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu dofinansowaniu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stosuje się przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i nie przewiduje się trybu odwołania.

§9

 1. W      decyzji o przyznaniu dotacji W-M WKZ podaje wysokość zarezerwowanej kwoty dotacji na wykonanie wnioskowanego zakresu prac wraz z informacją o procentowym udziale wnioskodawcy w finansowaniu zadania oraz warunki konieczne do podpisania umowy o  udzielenie dotacji. Wnioskodawca zobowiązany jest do utrzymania poziomu deklarowanego we wniosku procentowego udziału środków własnych przy realizacji dotowanych prac.
 2. Warunkiem podpisania umowy dotacyjnej jest spełnienie przez wnioskodawcę wymagań określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. W-M WKZ może odstąpić od realizacji dotowania wybranego zadania w przypadku  niespełnienia przez wnioskodawcę wymagań i terminów określonych w decyzji  o przyznaniu dofinansowania lub w sytuacji ujawniającej naruszenie przez wnioskodawcę zasad równego traktowania wykonawców, uczciwej konkurencji,  zasad przejrzystości, celowości i oszczędności przy wydatkowaniu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

§10

 1. Przekazanie  dotacji następuje na podstawie umowy określającej w szczególności:
 1. szczegółowy opis zadania i termin jego wykonania;
 2. wysokość dotacji celowej i tryb płatności;
 3. tryb kontroli wykonywania zadania;
 4. sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji i zasady zwrotu niewykorzystanej dotacji;
 5. zobowiązanie otrzymującego dotację do poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego wykonania prac lub robót, w tym udostępnienia niezbędnej dokumentacji;
 6. zobowiązanie do wydatkowania środków otrzymanych w ramach dotacji zgodnie z zasadami:

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (D.U. z 2013r. poz. 907, ze zm.), jeżeli z mocy tej ustawy Wnioskodawca jest zobowiązany do jej stosowania lub wyboru najkorzystniejszej oferty z zachowaniem przejrzystości i uczciwej konkurencji,

- celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków i uzyskania jak najlepszych efektów.

g. formularz sprawozdania z wykonania zadania (załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu).

2. Umowę zawiera się na czas realizacji zadania i wykorzystania dotacji.

3. Wykorzystanie  dotacji nie może przekroczyć danego roku budżetowego.

4. W umowie dotyczącej prac planowanych wskazuje się termin wykonania zadania,  nie dłuższy niż do dnia 15.10.2015r.

5. Przekazanie środków na dofinansowanie odbywa się na wskazany rachunek bankowy  wnioskodawcy,  obsługujący zadanie, na które została udzielona dotacja.

6. Odsetki  bankowe od przelanej transzy dotacji Otrzymujący dotację jest zobowiązany wykorzystać na przedmiotowe zadanie lub zwrócić Przekazującemu dotację przed rozliczeniem dotacji, zamieszczając stosowną adnotację w   rozliczeniu dotacji.

7. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu niewykorzystanych środków  finansowych, na Otrzymującego dotację może zostać nałożona kara  umowna w wysokości 0,19 % kwoty dotacji za każdy dzień zwłoki.

8. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania,  kontroli i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Warmińsko –  Mazurskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a Otrzymującym dotację.

§11

 1. Przyznane dotacje podlegają kontroli na każdym      etapie realizacji zadania.
 2. Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator      Zabytków zastrzega sobie możliwość poddania kontroli i ocenie przyznanej      dotacji przez okres 5 lat, przede wszystkim w zakresie:
 1. stanu realizacji zadania i jego zgodności z harmonogramem;
 2. efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania, w tym gwarancji trwałości zadania;
 3. zgodności wydatkowania dotacji z celem, na który została przyznana;
 4. gospodarności i rzetelności w sposobie wydatkowania środków budżetu państwa;
 5. prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.
 6. wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, w tym nieprzedstawienia rozliczenia w terminie określonym w umowie;
 7. nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji;
 8. podania nieprawidłowych danych we wniosku o udzielenie dotacji;
 9. stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku kontroli i oceny przyznanej dotacji,
 1. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest  udostępnić na każde żądanie, przez okres 5 lat od daty zawarcia umowy o      dotację, dokumentację finansową, budowlaną oraz wszelką inną, niezbędną do      dokonania sprawdzenia należytego wykorzystania dotacji i zasadności      wniosku.
 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości W- M WKZ wyda zalecenia pokontrolne określające sposób i termin ich usunięcia.
 3. Dotacje nie mogą być wykorzystane na inne cele  niż określone w umowie.
 4. Podstawą rozliczenia dotacji są: komisyjny odbiór      wykonywanych prac lub robót z udziałem przedstawiciela Warmińsko –      Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków/Miejskiego Konserwatora      Zabytków oraz sprawozdanie z wykonania prac lub robót składane w terminie      i według wzoru określonego w umowie oraz dokumenty potwierdzające      opłacenie przez Wnioskodawcę składanych w rozliczeniu rachunków i faktur.
 5. Rozliczenie końcowe realizacji zadania, poprzez złożenie sprawozdania do zatwierdzenia powinno nastąpić w terminie nie  później niż do dnia 31.10.2015 r.
 6. Przyznane      dotacje celowe niewykorzystane w danym roku podlegają zwrotowi      w części, w jakiej zadanie nie zostało wykonane, zgodnie z      obowiązującymi przepisami.
 7. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem  lub niewykorzystane w danym roku budżetowym podlegają zwrotowi w terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji zadania, na rachunek Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie. Niedotrzymanie wskazanego terminu  skutkuje obciążeniem podmiotu odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia przekazania dotacji.
 8. Stwierdzenie:

a. wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, w tym nieprzedstawienia rozliczenia w terminie określonym w umowie;

b.nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji;

c. podania nieprawidłowych danych we wniosku o udzielenie dotacji;

d. stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku kontroli i oceny przyznanej dotacji, - wyklucza prawo do ubiegania się o przyznanie dotacji z budżetu WUOZ w Olsztynie przez kolejne pięć lat.

11. Przekazanie dotacji na wykonanie prac następuje:  

           a. w 2 transzach (w przypadku dotacji na prace wykonywane w 2015r.) - pierwszej w wysokości nie większej niż 50 % udzielonej dotacji oraz drugiej - po zakończeniu wszystkich prac, na wykonanie których została przyznana dotacja i zatwierdzeniu sprawozdania końcowego; 

           b. w całości (tylko w przypadku refundacji) – w terminie do 90 dni od daty podpisania umowy.

§12

 1. Przekazanie środków na dofinansowanie odbywa się na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy wnioskodawcy.
 2. Przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie dotacji nie mają zastosowania przepisy kodeksu postepowania administracyjnego.
 3. Informacja o udzielonych dotacjach będzie podawana do publicznej wiadomości oraz przekazywana innym organom udzielającym dotacji na prac przy obiektach zabytkowych, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.
 4. Zmiany do Regulaminu wprowadzane są w trybie właściwym dla jego wprowadzenia.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

W załączeniu:

1. Wniosek o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane. Wniosek

2. Harmonogram realizacji prac do wniosku o dotację - Harmonogram

3. Oświadczenie.-Oświadczenie

4. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis. - de minimis

5. Sprawozdanie z wykonania prac na kóre została udzielona dotacja - sprawozdanie