Głównej zawartości

2013r. - Konkurs otwarty dla organizacji pożytku publicznego

Warmińsko – mazurski

wojewódzki konserwator zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie

 

informuje, że na podstawie art.11 i następne ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz.873 z późn. zm.)

  

Ogłasza konkurs otwarty

na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury

 

 

Przewidywany budżet wynosi 30.000,00

 

I. CELE

 

Celem konkursu jest ochrona, zachowanie, prezentacja i popularyzacja materialnego dziedzictwa kulturowego – upowszechnianie wiedzy o zabytkach.

 

II. RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ ZADAŃ

  1. popularyzacja i edukacja w zakresie ochrony zabytków i upowszechnianie wiedzy
   o historii i dziedzictwie kulturowym regionu poprzez wystawy, publikacje, prezentacje multimiedialne i promocję wydawnictw poświęconych zabytkom regionu i problematyce konserwatorskiej, mające się ukazać w 2013r.;
  2. konserwacja, digitalizacja oraz mikrofilmowanie archiwaliów, starych druków, historycznych materiałów kartograficznych i ikonograficznych, inwentaryzacji rysunkowo-pomiarowych zabytków nieruchomych.

 

III. PODSTAWOWE WARUNKI FINANSOWE I ORGANIZACYJNE

 1. Zlecenie zadania publicznego oraz udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.).
 2. W związku z powyższym, Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie n/w podmioty prawa polskiego:

 

  1. organizacje pozarządowe nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i nie działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, prowadzące określoną działalność statutową z zastrzeżeniem, o którym stanowi art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego w odpowiednim zakresie,
  3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące odpowiednią działalność statutową,
  4. spółdzielnie socjalne,
  5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25.06.2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.)nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

II. Finansowanie projektów:

1.       Konkurs jest finansowany ze środków budżetowych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie.

2.       Wkład własny podmiotu składającego ofertę winien wynosić 10% kosztów zadania.

3.       Koszty poniesione przed dniem podpisania umowy nie mogą być przedmiotem dotacji.

4.       Dotacja będzie przekazana w transzach, na warunkach określonych w umowie, na wyodrębnione do obsługi wnioskowanego zadania konto lub subkonto bankowe.

5.       W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków pozostających w dyspozycji W-M WKZ, Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, przed podpisaniem umowy organizacja realizująca zadanie publiczne musi wyrazić pisemną zgodę na realizację zadania przy zredukowanej kwocie dotacji, oraz przedłożyć aktualizację kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania i harmonogramu prac oraz wskazać dodatkowe źródło finansowania.

6.       W przypadku podjęcia decyzji o zredukowaniu wnioskowanej kwoty dotacji, Komisja Konkursowa może wskazać pozycje kosztorysu oferty, na sfinansowanie których przeznacza dotację oraz określić wysokość dofinansowania poszczególnych pozycji.

7.       W przypadku przyznania kwoty niższej niż wskazana w ofercie, wnioskodawca może wycofać swoją ofertę.

8.       W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków może podjąć decyzję o zmniejszeniu lub odstąpieniu od konieczności posiadania wkładu własnego. W takiej sytuacji wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku wystąpienie do W-M WKZ w tej sprawie ze szczegółowym uzasadnieniem prośby o zmniejszenie lub odstąpienie od wkładu własnego. W przypadku braku takiej zgody wniosek nie spełniający wymogu minimalnego wkładu własnego zostanie odrzucony jako błędny formalnie.

9.       Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków może odmówić Wykonawcy, wyłonionemu w konkursie, przyznania dotacji i podpisania umowy, jeżeli Wykonawca lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową.

10.      Szczegółowe warunki realizacji, finansowania o rozliczania zadania publicznego okr4eśla umowa zawarta pomiędzy Oferentem w Warmińsko – Mazurskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

10.1.           W odniesieniu do zadania:  popularyzacja i edukacja w zakresie ochrony zabytków i upowszechnianie wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym regionu poprzez wystawy, publikacje i promocję wydawnictw poświęconych zabytkom regionu i problematyce konserwatorskiej, mające się ukazać w 2013r.” wprowadzone zostaną stosowne zapisy do ramowej umowy stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu, regulujące ilość woluminów nieodpłatnie przekazanych na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

10.2.           W odniesieniu do zadania: „konserwacja, digitalizacja oraz mikrofilmowanie archiwaliów, starych druków, historycznych materiałów kartograficznych i ikonograficznych, inwentaryzacji rysunkowo-pomiarowych zabytków nieruchomych” wprowadzone zostaną stosowne zapisy do ramowej umowy stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu, regulujące rodzaj dokumentacji i sposobu jej zapisu (w tym cyfrowy), nieodpłatnie przekazanych na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie.

11.    Dopuszcza się dofinansowanie więcej niż jednej oferty danego Oferenta.

12.    Na stronie internetowej tut. Urzędu podaje się do wiadomości wykaz dotacji przyznanych na wsparcie zadań określonych niniejszym regulaminem w roku 2013 r. wraz z wysokością przyznanej kwoty.

 

III. Zasady zgłaszania ofert:

 1. Wnioski należy składać do dnia 20.05.2013r. na formularzu oferty, stanowiącym załącznik
  nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. (Dz. U. Nr 6, poz. 25 ze zm.)
 2. Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej Urzędu: www.bip.wuoz.olsztyn.pl oraz  w siedzibie przy ul. Podwale 1.
 3. Zadanie publiczne musi być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.
 4. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez Oferenta. Ofertę muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania Oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów) oraz składania oświadczeń woli.
 5. Przy wypełnianiu oferty należy:

 1. szczegółowo przedstawić harmonogram wraz z uwzględnieniem preliminarza całkowitych kosztów realizacji zadania, szczegółowego zakresu rzeczowego, proponowanego do realizacji; terminów i miejsc realizacji zadania publicznego;
 2. przedstawić szczegółową kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

 1. Załączniki dodatkowe wchodzące w skład oferty:

a.        aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub rejestru stowarzyszeń zwykłych prowadzonego przez starostę, a w przypadku organizacji kościelnych lub związków wyznaniowych dokumenty poświadczające osobowość prawną,

b.       umowę zawartą między Oferentami składającymi ofertę wspólną,

c.        uwierzytelnioną kserokopię statutu,

d.       sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok ubiegły, lub w przypadku krótszej działalności- za okres działalności,

e.        sprawozdanie finansowe z działalności za ubiegły rok, lub wypadku krótszej działalności- za okres działalności,

f.        oświadczenie osób reprezentujących organizację o nie prowadzeniu działań w celu osiągnięcia zysku.

g.       informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

h.       deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,

i.         program, właściwy dla składanej oferty,

j.         inne informacje i dokumenty wynikające ze wzoru druku oferty.

 1. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w sposób czytelny w języku polskim.
 2. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty.
 3. Załączniki przedkładane w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność
  z oryginałem (na każdej stronie) przez osoby uprawnione.
 4. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć w zapieczętowanej kopercie, pocztą lub osobiście, na adres: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie ul. Podwale 1.
 5.  Na kopercie należy umieścić następujące informacje:

 1. pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres,
 2. tytuł zadania,
 3. adnotację „nie otwierać przed posiedzeniem komisji”.

 1. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu (nie uwzględnia się daty potwierdzającej nadanie oferty) oferty do Urzędu.
 2. Oferty, które nie będą spełniały kryteriów formalnych tj. zostaną złożone na innych drukach, po terminie - nie będą rozpatrywane.
 3. Po zakończeniu konkursu wnioski nie będą zwracane.

 

IV. Warunki realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadania – do 15.10.2013r.
 2. Realizację zadania uznaje się za zakończoną po pisemnym potwierdzeniu przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przyjęcia bez zastrzeżeń sprawozdania, którego załącznikiem jest pisemne, uprzednie pisemne potwierdzenie przez uprawnionego pracownika Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.
 3. Ostateczny termin dostarczenia sprawozdań merytorycznych i finansowych z realizacji umowy upływa 31.10.2013 r.
 4. W trakcie realizacji zadania, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, zwraca się szczególną uwagę na:

 1. zgodne z przyjętym programem realizowanie zadań merytorycznych,
 2. zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie przyznanych kwot dotacji,
 3. prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych,
 4. dokonywanie zmian rzeczowych i finansowych wyłącznie na podstawie pisemnych aneksów do umów,
 5. oszczędne i celowe wydatkowanie środków finansowych.

 1. Wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji zadań zleconych wpływają na ogólną ocenę zleceniobiorcy przy zlecaniu i przydzielaniu środków finansowych na kolejne zadania zlecone.

 

V. Zasady przyznawania dotacji

1.       Oferty rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wg poniżej określonych kryteriów

 1. Kryteria wyboru oferty:

a.       kryteria merytoryczne:                                               0-50 punktów

·         wykorzystanie nowoczesnych, multimedialnych technik prezentacji;

·         podnoszenie standardów przechowywania i zabezpieczenia zbiorów;

·         szczególny charakter obiektów lub kolekcji/zbioru;

·         znaczenie dla utrwalenia, dokumentowania i popularyzacji dziedzictwa regionu, kraju lub określonej dziedziny kultury;

·         unikatowy, atrakcyjny charakter przedsięwzięcia, prezentacji, dziedziny, stopień jej zachowania

b.      kryteria organizacyjne:                                                    0-30 punktów

·         Ocena profesjonalizmu przygotowania aplikacji, w tym: wypełnienie wszystkich wymaganych pól i rubryk opisowych rzeczowo i adekwatnie do zaleceń;

·         realność przedstawionego budżetu i harmonogramu oraz adekwatność przewidzianych kwot do przewidywanych efektów;

·         doświadczenie organizatora w realizacji projektów związanych z przedmiotem konkursu, a zwłaszcza sprawność w realizacji i rozliczeniu wcześniejszych dotacji

 

 1. W przypadku nie przestrzegania warunków zawartych w umowie (stwierdzonego na podstawie bieżącej analizy sprawozdań merytorycznych i finansowych lub na podstawie kontroli przeprowadzonej w miejscu realizacji umowy), w szczególności wydatkowania środków finansowych niezgodnie z ich przeznaczeniem, dokonywania samowolnych lub nieuzasadnionych zmian rzeczowych i finansowych, niegospodarne i nieoszczędne wydatkowanie kwot dotacji, uzyskiwania dochodów z tytułu realizacji zleconych zadań, zastrzega się w umowie prawo do wstrzymania dalszego finansowania zadania oraz do wystąpienia o zwrot dotychczas przekazanych środków finansowych wraz z odsetkami.
 2. Rozpatrzenie ofert nastąpi do  20.06.2013r.
 3. Komisja Konkursowa w trakcie oceny ofert może prosić podmiot o dodatkowe informacje lub dokumenty
 4. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie w terminie 14 dni od jego rozstrzygnięcia.
 5. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Warmińsko – Mazurskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków a wybranym wnioskodawcą.

 

VI. Tryb kontroli realizacji zadania publicznego

Tryb kontroli zleconego zadania publicznego określa umowa zawarta pomiędzy stronami, na realizację określonego zadania publicznego.

 

 

 

Olsztyn, dnia 17.04.2013r.