Głównej zawartości

2010r. - Dotacje na prace konserwatorskie

 

Zasady przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym
na terenie województwa warmińsko – mazurskiego ze środków pozostających

w dyspozycji finansowych Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2010 r. oraz tryb rozliczania i  kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.

 

 

1. Miejsce składania wniosków:

listownie na adres:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie

Ul. Podwale 1

10-076 Olsztyn

lub osobiście w siedzibie Urzędu –(sekretariat)

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Urzędu (data stempla pocztowego).

 

2. Rodzaje dotacji

a.       dotacja na dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone w roku 2010;

b.      dotacja na prace przeprowadzone w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku
(tzw. refundacja).

 

3. Terminy składania wniosków:

a.       na prace planowane na 2010 r. – do dnia 28 lutego 2010r.

b.      na prace przeprowadzone w latach 2007-2009 - do dnia 30 czerwca 2010r.

 

 

4. Składający wniosek:

Wniosek o udzielenie dotacji może złożyć właściciel lub posiadacz zabytku wpisanego do rejestru zabytków prowadzonym w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków właściwym dla miejsca położenia zabytku.

 

UWAGA!

 

a)       z wnioskiem o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac, przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku może wystąpić wnioskodawca, którego działalność nie jest finansowana ze środków publicznych, po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

b)      Wnioskodawcami nie mogą być podmioty określone w art. 72 w/w ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

 

5. Rodzaje prac, na które udzielona zostać może dotacja ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

1)  sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2)  przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;

3)  wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4)  opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5)  wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

6)  sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7)  zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8)  stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9)  odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10)  odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;

11)  odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12)  modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

13)  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14)  uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15)  działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16)  zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;

17)  zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

 

6. Wysokość udzielenia dotacji:

·         Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.

·         Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

·         W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku, wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być również udzielona do wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

·          Łączna wysokość dotacji udzielonych z budżetu W-M WKZ oraz z innych źródeł sektora finansów publicznych nie może przekraczać wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac.

 

7. Kryteria oceny wniosku:

                  1) Wartość merytoryczna 

 • uznanie zabytku za Pomnik Historii                                                                  0-5 pkt.
 • konieczność przeprowadzenia prac wynikająca ze stanu zachowania zabytku        0-30 pkt.
 • czas powstania i wartość zabytku (historyczna, artystyczna, naukowa)                  0-20 pkt.

 

  

                                                                                                              punktacja  0-55 pkt.

 

                   2) Wartość organizacyjna i społeczna

 • obecna i zakładana publiczna dostępność zabytku                                             0-15 pkt.
 • sprawność i rzetelność w realizacji dotychczasowych zadań (w tym zgodność efektów planowanych z osiągniętymi, a także umiejętność właściwego

i terminowego rozliczenia)                                                                               0-10 pkt.

 • procentowy udział wkładu własnego oraz środków pozyskanych z innych

źródeł w całościowym budżecie zadania                                                                       0-20 pkt.

 

 

                                                                                                            punktacja 0-45 pkt.

           

 

                   Maksymalna ocena łączna wniosku może wynieść 100 punktów.

 

8. Wniosek i załączniki do wniosku:

1) Wniosek o udzielenie dotacji winien być zgodny z wzorem wniosku, stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. nr 112, poz. 940 ze zm.)

 

2)      Do wniosku o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac w roku złożenia wniosku dołącza się:

a)      dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do  zabytku;

b)      decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków;

c)      kompletne pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji, o ile takie pozwolenie jest wymagane wraz z załącznikami;

d)      pozwolenie na budowę, jeżeli zadanie wymaga uzyskania takiego pozwolenia;

e)      kosztorys ofertowy zadania, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów*;

f) harmonogram realizacji zadania wraz określeniem źródeł finansowania;

h) fotografie obiektu.

* ceny zakupu materiałów dotyczą katalogu  prac wykonawczych: budowlanych, konserwatorskich etc.

 

 

3)      Do wniosku o udzielenie dotacji na prace przeprowadzone w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku dołącza się:

a)      dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;

b)      decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków;

c)      pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac objętych wnioskiem

d)      kosztorys powykonawczy przeprowadzonych prac, z uwzględnieniem zakupu materiałów,

e)      protokół odbioru przez wojewódzkiego konserwatora zabytków przeprowadzonych prac;

f)        obmiar przeprowadzonych prac potwierdzony przez wojewódzkiego konserwatora zabytków

g)      oryginały rachunków lub faktur;

h)      wykaz rachunków lub faktur, ze wskazaniem wystawcy, daty wystawienia i numeru rachunku lub faktury wraz z wyszczególnieniem przedmiotu i wysokości wydatków.

 

4)     Tryb oceny wniosku

 a) wnioski oceniane są pod względem formalno-prawnym;

b) wnioski, w których stwierdzono błędy formalne nie podlegają ocenie merytorycznej;

c) wnioski przesłane lub złożone po upływie terminu naboru wskazanego przez wnioskodawcę

we wniosku będą odsyłane bez rozpatrzenia;

d) wnioski nie zawierające numerów NIP i REGON (za wyjątkiem podmiotów, dla których REGON

nie jest obowiązkowy) lub zawierające błędny NIP lub REGON będą odsyłane bez rozpatrzenia.

e) Za błąd formalny uznaje się m. in.:

 • niezgodność z zakresem kwalifikujących się zadań ustalonym w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca
  2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • niekompletność lub brak np. pieczęci instytucji; podpisów osób uprawnionych pod wnioskiem i/lub załącznikami; potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, przynajmniej przez jedną z osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy wskazanych w formularzu wniosku;
 • brak wymaganych załączników określonych w niniejszym regulaminie i stosownych uregulowaniach prawnych, w tym harmonogramu realizacji zadania wraz z podaniem źródeł finansowania;
 • brak ważności wymaganych załączników (w przypadku wyciągu z księgi wieczystej lub rejestru gruntów obowiązuje 3- miesięczny termin ważności)
 • błędy rachunkowe;
 • złożenie aplikacji przez podmiot nieuprawniony;
 • niezgodność wniosku z załącznikami.
 •  

UWAGI!                Do odrzucenia wniosku wystarczy zaistnienie jednej z wyżej wymienionych okoliczności.

 

f) Oceny formalno-prawnej dokonuje instytucja zarządzająca (WUOZ w Olsztynie), przedstawiając wyniki do akceptacji Komisji Konkursowej, powoływanej przez Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do oceny wniosków o udzielenie dotacji na prace remontowe restauratorskie lub robót budowlanych wykonywanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, usytuowanym na terenie województwa warmińsko – mazurskiego;

g) Oceny organizacyjno-społecznej i merytorycznej dokonuje w/w Komisja Konkursowa wg. karty oceny wniosku, określonej Zarządzeniem nr 22/09 z dnia 23 grudnia 2009 r.

 

5)      Wniosek o udzielenie dotacji dostępny jest w siedzibie WUOZ w Olsztynie (pok. 14)
w Delegaturach Urzędu w Elblągu i w Ełku, oraz do pobrania w pliku .doc ze strony internetowej Urzędu
www.wuoz.olsztyn.pl

 

9. Umowa

1)      Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy określającej w szczególności:

a)      szczegółowy opis zadania i termin jego wykonania;

b)      wysokość dotacji celowej i tryb płatności;

c)      tryb kontroli wykonywania zadania;

d)      sposób rozliczenia udzielonej dotacji i zasady zwrotu niewykorzystanej dotacji;

e)      zobowiązanie otrzymującego dotację do poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego wykonania prac lub robót, w tym udostępnienia niezbędnej dokumentacji.

f)        formularz sprawozdania z wykonania zadania.

 

2)      W umowie dotyczącej prac planowanych wskazuje się termin wykonania zadania, nie dłuższy niż do dnia 15.10.2010r.

3)       Do obsługi przyznanych środków finansowych Otrzymujący dotację jest zobowiązany prowadzić wydzielony rachunek

4)       Odsetki bankowe od przelanej transzy dotacji Otrzymujący dotację jest zobowiązany wykorzystać na przedmiotowe zadanie lub zwrócić Przekazującemu dotację przed rozliczeniem dotacji, zamieszczając stosowną adnotację w rozliczeniu dotacji.

5)       W przypadku przekroczenia terminu zwrotu niewykorzystanych środków finansowych, na Otrzymującego dotację może zostać nałożona kara umowna w wysokości 0,19 % kwoty dotacji za każdy dzień zwłoki.

6)       Umowa może być rozwiązana w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie umowy. W przypadku rozwiązania umowy skutki finansowe i ewentualny zwrot środków finansowych Przekazujący dotację określa w protokole.

7)       Umowa może być rozwiązana przez Przekazującego dotację ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowego oraz nienależytego wykonywania umowy, w tym w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych. Rozwiązując umowę, Przekazujący dotację określi kwotę dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z ustawowymi odsetkami naliczanymi od dnia przekazania dotacji z budżetu państwa, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer konta, na które należy dokonać wpłaty.

8)       Wykonanie umowy następuje z chwilą zaakceptowania przez Otrzymującego dotację rozliczenia dotacji.

 

10. Tryb rozliczenia oraz kontrola realizacji zadania

1)      Przyznane dotacje podlegają kontroli na każdym etapie realizacji zadania.

2)      Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków zastrzega sobie możliwość poddania kontroli i ocenie przyznanej dotacji przez okres 5 lat, przede wszystkim w zakresie:

a)      stanu realizacji zadania i jego zgodności z harmonogramem;

b)      efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania, w tym gwarancji trwałości zadania;

c)      zgodności wydatkowania dotacji z celem, na który została przyznana;

d)      gospodarności i rzetelności w sposobie wydatkowania środków budżetu państwa;

e)      prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

3)      Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest udostępnić na każde żądanie, przez okres 5 lat od daty zawarcia umowy o dotację, dokumentację finansową, budowlaną oraz wszelką inną, niezbędną do dokonania sprawdzenia należytego wykorzystania dotacji i zasadności wniosku.

4)      Dotacje nie mogą być wykorzystane na inne cele niż określone w umowie.

5)      Podstawą rozliczenia dotacji są: komisyjny odbiór wykonywanych prac lub robót z udziałem przedstawiciela Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz sprawozdanie z wykonania prac lub robót składane w terminie i według wzoru określonego w umowie.

6)      Rozliczenie końcowe realizacji zadania, poprzez złożenie sprawozdania do zatwierdzenia powinno nastąpić w terminie nie później niż do dnia 31.10.2010 r.

7)      Przyznane dotacje celowe niewykorzystane w danym roku podlegają zwrotowi w części, w jakiej zadanie nie zostało wykonane, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8)      Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub niewykorzystane w danym roku budżetowym podlegają zwrotowi w terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji zadania, na rachunek Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie. Niedotrzymanie wskazanego terminu skutkuje obciążeniem podmiotu odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia przekazania dotacji.

9)      Stwierdzenie:

·         wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, w tym nieprzedstawienia rozliczenia
w terminie określonym w umowie,

·         nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji,

·         podania nieprawidłowych danych we wniosku o udzielenie dotacji,

·         stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku kontroli i oceny przyznanej dotacji,

 

wyklucza prawo do ubiegania się o przyznanie dotacji z budżetu WUOZ w Olsztynie przez kolejne pięć lat.

 

 

11. Przekazanie dotacji na wykonanie prac następuje:

1)      w 2 transzach (w przypadku dotacji na prace wykonywane w 2010r.) - pierwszej w wysokości nie większej niż 50 % udzielonej dotacji oraz drugiej - po zakończeniu wszystkich prac, na wykonanie których została przyznana dotacja i zatwierdzeniu sprawozdania końcowego

2)      w całości (tylko w przypadku refundacji) – w terminie do 90 dni od daty podpisania umowy.

 

 

12. Informacje uzupełniające:

1)      Szczegółowe warunki realizacji, finansowania, kontroli i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Warmińsko – Mazurskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
a Otrzymującym dotację.

2)      Przekazanie środków na dofinansowanie odbywa się na wydzielony rachunek bankowy wnioskodawcy, obsługujący wyłącznie zadanie, na które została udzielona dotacja.

3)      Po realizacji prac otrzymujący dotację składa sprawozdanie merytoryczne i finansowe z wykonania prac objętych umową o udzielenie dotacji. Rozliczenie następuje nie później niż do dnia 31 października w roku otrzymania dotacji.

4)      Prace, na których przeprowadzenie udzielono dotacji, mogą być ponownie dofinansowane, po upływie 10 lat od roku udzielenia dotacji.

5)      Informacja o udzielonych dotacjach będzie podawana do publicznej wiadomości oraz przekazywana innym organom udzielającym dotacji na prace przy obiektach zabytkowych, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi

6)      Informacje dodatkowe można uzyskać w siedzibie Urzędu u osoby odpowiedzialnej za prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji lub telefonicznie pod nr tel. (89) 521-85-42 .

 

 

12. Podstawa prawna

1) Rozdz.7 Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r., nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)

2)Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. nr 112, poz. 940 z późn. zm)

 

 

  W załączeniu znajduje się wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie województwa warmińsko - mazurskiego.