Głównej zawartości

2010r. - Konkurs otwarty dla organizacji pożytku publicznego

 

 

Olsztyn, dnia 07.01.2010r.

Warmińsko – mazurski wojewódzki konserwator zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie

 

informuje, że na podstawie art.11 i następne ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz.873 z późn. zm.)

 

Ogłasza

konkurs otwarty

na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury

.     

 Cel zadania: ochrona, zachowanie, prezentacja i popularyzacja materialnego dziedzictwa kulturowego - upowszechnienie wiedzy o zabytkach

 

 

RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ ZADAŃ

 

  1. organizacja obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego na terenie woj. warmińsko-mazurskiego (w tym konferencji, warsztatów, publikacji, wystaw, digitalizacja materiałów źródłowych dotyczących materialnego dziedzictwa kulturowego etc);
  2. konserwacja oraz mikrofilmowanie archiwaliów, starych druków, historycznych materiałów kartograficznych i ikonograficznych, inwentaryzacji rysunkowo-pomiarowych zabytków nieruchomych.

 

 

     WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ W/W ZADAŃ:   80.000,00

 

 

 

RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ ZADAŃ

 

1.      organizacja obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego na terenie woj. warmińsko-mazurskiego (w tym konferencji, warsztatów, publikacji, wystaw, digitalizacja materiałów źródłowych dotyczących materialnego dziedzictwa kulturowego etc);

2.      konserwacja oraz mikrofilmowanie archiwaliów, starych druków, historycznych materiałów kartograficznych i ikonograficznych, inwentaryzacji rysunkowo-pomiarowych zabytków nieruchomych.

 

 

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

·         zadanie należy zrealizować do dnia 15.10.2010r.

·         zadanie musi być zrealizowane zgodnie ze złożoną ofertą i wynikającą z niej umową

 • ostateczny termin dostarczenia sprawozdań merytorycznych i finansowych z realizacji umowy upływa 31.10.2010 r.

 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w siedzibie WUOZ w Olsztynie, ul. Podwale 1 do dnia 07.02.2010r.

 

 

  

 

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

1.      Oferty rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wg poniżej określonych kryteriów

 1. Kryteria wyboru oferty:

a.       kryteria merytoryczne:                                           0-50 punktów

·         wykorzystanie nowoczesnych, multimedialnych technik prezentacji;

·         podnoszenie standardów przechowywania i zabezpieczenia zbiorów;

·         szczególny charakter obiektów lub kolekcji/zbioru;

·         znaczenie dla utrwalenia, dokumentowania i popularyzacji dziedzictwa regionu, kraju lub określonej dziedziny kultury;

·         unikatowy, atrakcyjny charakter przedsięwzięcia, prezentacji, dziedziny, stopień jej zachowania

b.      kryteria organizacyjne:                                                 0-30 punktów

·         Ocena profesjonalizmu przygotowania aplikacji, w tym: wypełnienie wszystkich wymaganych pól i rubryk opisowych rzeczowo i adekwatnie do zaleceń;

·         realność przedstawionego budżetu i harmonogramu oraz adekwatność przewidzianych kwot do przewidywanych efektów;

·         doświadczenie organizatora w realizacji projektów związanych z przedmiotem konkursu, a zwłaszcza sprawność w realizacji i rozliczeniu wcześniejszych dotacji

 

 1. W przypadku nie przestrzegania warunków zawartych w umowie (stwierdzonego na podstawie bieżącej analizy sprawozdań merytorycznych i finansowych lub na podstawie kontroli przeprowadzonej w miejscu realizacji umowy), w szczególności wydatkowania środków finansowych niezgodnie z ich przeznaczeniem, dokonywania samowolnych lub nieuzasadnionych zmian rzeczowych i finansowych, niegospodarne i nieoszczędne wydatkowanie kwot dotacji, uzyskiwania dochodów z tytułu realizacji zleconych zadań, zastrzega się w umowie prawo do wstrzymania dalszego finansowania zadania oraz do wystąpienia o zwrot dotychczas przekazanych środków finansowych wraz z odsetkami.
 2. Rozpatrzenie ofert nastąpi do  dnia 01.03.2010r.
 3. Komisja Konkursowa w trakcie oceny ofert może prosić podmiot o dodatkowe informacje lub dokumenty
 4. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie w terminie 14 dni od jego rozstrzygnięcia.
 5. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Warmińsko – Mazurskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków a wybranym wnioskodawcą.

 

          Wnioski należy składać na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy  i  Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 nr 264 poz. 2207) wraz z załącznikami.

           

 

       Wzór wniosku jest  dostępny na stronie internetowej Urzędu  www.wuoz.olsztyn.pl, zakładka dotacje i dofinansowania – podstrona Konkurs 2010r. dla organizacji pożytku publicznego oraz w siedzibie przy ul. Podwale 1 (pok. 14)