Głównej zawartości

2009r. - Konkurs otwarty dla organizacji pożytku publicznego

 

 

 

 

Olsztyn, dnia 16.01.2009r.

 

Warmińsko – mazurski wojewódzki konserwator zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie

 

informuje, że na podstawie art.11 i następne ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz.873 z późn. zm.)

 

Ogłasza

konkurs otwarty

na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury

 

1.      Rodzaj zadania: wspieranie działań z zakresu upowszechniania wiedzy o zabytkach znajdujących się na terenie w województwa warmińsko-mazurskiego w tym:

Ø  organizacji obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego na terenie
woj. warmińsko-mazurskiego (w tym konferencji,  warsztatów, publikacji etc.);

Ø  konserwacji starodruków.

2.      Wysokość środków przeznaczonych na realizację w/w  zadań: 50.000 zł,-

3.      Zasady przyznawania dotacji:

Ø  wnioski o dofinansowanie zadań z w/w zakresu mogą składać:

  1. organizacje pozarządowe nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, prowadzące określoną działalność statutową z zastrzeżeniem, o którym stanowi art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego w odpowiednim zakresie,
  3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące odpowiednią działalność statutową,

Ø  rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, złożone przez uprawnione podmioty,
w terminie wskazanym w warunkach, a określonych szczegółowo w  regulaminie konkursu,

Ø  wspieranie działań odbywa się na zasadzie dofinansowywania projektów zgłoszonych przez wnioskodawców.

Ø  priorytetowo będą traktowane projekty, które będą się łączyły z zabezpieczeniem i utrwaleniem substancji zabytku.

4.      Termin i warunki realizacji zadania:

Ø  zadanie należy zrealizować do dnia 30.10.2009r.

Ø  Zadanie musi być zrealizowane zgodnie ze złożoną ofertą i wynikającą z niej umową.

 

5.      Termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie WUOZ w Olsztynie , ul. Podwale 1, do dnia 16.02.2009 r.

 

6.      Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Ø  termin wyboru ofert: do dnia 16.03.2009r.

Ø  tryb wyboru ofert: oferty rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Warmińsko – mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wg poniżej określonych kryteriów.

Ø  kryteria wyboru oferty:

¨       kryteria organizacyjne: szczegółowość przygotowania budżetu oraz adekwatność przewidzianych kwot do przewidywanych efektów

punktacja 0 - 2

  • kryteria społeczne: wykorzystanie przedmiotu projektu przez różne środowiska np. : organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze działające w sferze kultury etc.

punktacja 0 – 2

¨       kryteria merytoryczne w odniesieniu do konserwacji starodruków:  łączna punktacja 0 – 10

  •  znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem jego  wartości:

1) historycznej,

2) naukowej,

3) artystycznej,

punktacja 0 – 6

  • stan zachowania zabytku

punktacja 0 – 4

 

¨       kryteria merytoryczne w odniesieniu do zadań związanych z organizacją obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa          Kulturowego:            łączna punktacja 0 – 10

 

  • koszty planowanych działań oraz zdolność realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, w tym wysokość wkładu własnego, a także udział innych źródeł finansowania,

punktacja 0 – 3

 

  • profesjonalizm i doświadczenie osób zaangażowanych w przeprowadzenie wnioskowanych działań,

punktacja 0 – 3

  • upowszechnienie efektów i wyników działań w formie publikacji tradycyjnej i  multimedialnej,

      punktacja 0 – 4

 

7.      Wnioski należy składać na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy  i  Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005 nr 264 poz. 2207) wraz z załącznikami, w siedzibie WUOZ w Olsztynie
ul. Podwale 1
(kancelaria – pokój nr 1).

8.      Wzór wniosku jest  dostępny na stronie internetowej Urzędu  www.wuoz.olsztyn.pl, zakładka dotacje i dofinansowania – podstrona Konkurs 2009r. dla organizacji pożytku publicznego

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu (regulamin konkursu) udzielane są w siedzibie Urzędu (pok. 9),
lub telefonicznie pod nr (089) 521-85-42.