Głównej zawartości

2009r. - Dotacje na prace konserwatorskie

 

 

Zasady sposobu przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie województwa warmińsko – mazurskiego ze środków finansowych Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2009r. oraz trybie rozliczania i zasadach kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.

 

1. Miejsce składania wniosków:

listownie na adres:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie

Ul. Podwale 1

10-076 Olsztyn

lub osobiście w siedzibie Urzędu – pok. Nr 1 (kancelaria)

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu (data stempla pocztowego)

 

2. Rodzaje dotacji

a.       dotacja na dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone w roku 2009

b.      dotacja na prace przeprowadzone w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku (tzw. refundacja)

 

3. Terminy składania wniosków:

a.       na prace planowane na 2009r. – do dnia 28 lutego 2009r.

b.      na prace przeprowadzone w latach 2006-2008 - do dnia 30 czerwca 2009r.

 

 

4. Składający wniosek:

Wniosek o udzielenie dotacji może złożyć właściciel lub posiadacz zabytku wpisanego do rejestru zabytków w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków właściwym dla miejsca położenia zabytku.

WAŻNE

Z wnioskiem o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac, przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku może wystąpić wnioskodawca, którego działalność nie jest finansowana ze środków publicznych.

 

 

5. Rodzaje prac, na które udzielona zostać może dotacja ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

1)  sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2)  przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;

3)  wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4)  opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5)  wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

6)  sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7)  zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8)  stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9)  odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10)  odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;

11)  odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12)  modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

13)  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14)  uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15)  działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16)  zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;

17)  zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

 

6. Wysokość udzielenia dotacji:

  • Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.
  • Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
  • W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku, wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być również udzielona do wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
  •  Łączna wysokość dotacji udzielonych z budżetu W-M WKZ oraz z innych źródeł sektora finansów publicznych nie może przekraczać wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac.

 

 

7. Kryteria oceny wniosku:

                  1) Wartość merytoryczna - wartość zadania będzie oceniana na podstawie       

                   poniższych kryteriów:

                         - stan zachowania zabytku;

                         - czas powstania i wartość (historyczna, artystyczna, naukowa) zabytku.

  

                     punktacja 0-10 pkt.

 

                   2) Wartość organizacyjna -W trakcie oceny pod uwagę brana będzie obecna i zakładana publiczna dostępność zabytku, wielkość wkładu gwarantowanego przez wnioskodawcę. W przypadku współpracy z Warmińsko - Mazurskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków ocenie podlegać będzie: sprawność i rzetelność w realizacji dotychczasowych zadań, zgodność efektów planowanych z osiągnięciami, a także umiejętność właściwego i terminowego rozliczenia.

 

                      punktacja 0-2 pkt.

           

 

                   Maksymalna ocena łączna za zadania może wynieść 12 punktów.

 

8. Wniosek i załączniki do wniosku:

1) Wniosek o udzielenie dotacji winien być zgodny z wzorem wniosku, stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. nr 112, poz. 940 z późn. zm)

 

2)      Do wniosku o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac w roku złożenia wniosku lub w roku następującym po roku złożenia wniosku dołącza się:

a)      dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do  zabytku;

b)      decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków;

c)      pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;

d)      pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia;

e)      kosztorys ofertowy prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów

 

 

3)      Do wniosku o udzielenie dotacji na prace przeprowadzone w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku dołącza się:

a)      dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;

b)      decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków;

c)      pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac objętych wnioskiem

d)      kosztorys powykonawczy przeprowadzonych prac, z uwzględnieniem zakupu materiałów,

e)      protokół odbioru przez wojewódzkiego konserwatora zabytków przeprowadzonych prac;

f)        obmiar przeprowadzonych prac potwierdzony przez wojewódzkiego konserwatora zabytków

g)      oryginały rachunków lub faktur;

h)      wykaz rachunków lub faktur, ze wskazaniem wystawcy, daty wystawienia i numeru rachunku lub faktury wraz z wyszczególnieniem przedmiotu i wysokości wydatków

 

4)      Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

5)      Wnioski o udzielenie dotacji opiniuje Komisja powoływana przez Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do oceny wniosków o udzielenie dotacji na prace remontowe restauratorskie lub robót budowlanych wykonywanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, usytuowanym na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.

6)      Wniosek o udzielenie dotacji dostępny jest w siedzibie WUOZ w Olsztynie (pok. 9) w Delegaturach Urzędu w Elblągu i w Ełku, oraz do pobrania w pliku .doc ze strony internetowej Urzędu www.wuoz.olsztyn.pl

 

9. Umowa

1)      Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy określającej w szczególności:

a)      szczegółowy opis zadania i termin jego wykonania;

b)      wysokość dotacji celowej i tryb płatności;

c)      tryb kontroli wykonywania zadania;

d)      sposób rozliczenia udzielonej dotacji i zasady zwrotu niewykorzystanej dotacji;

e)      zobowiązanie otrzymującego dotację do poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego wykonania prac lub robót, w tym udostępnienia niezbędnej dokumentacji.

f)        formularz sprawozdania z wykonania zadania.

2)      W umowie wskazuje się termin wykonania zadania, nie dłuższy niż do dnia 15.10.2009r.

 

 

10. Tryb rozliczenia oraz kontrola realizacji zadania

1)      Przyznane dotacje podlegają kontroli na każdym etapie realizacji zadania.

2)      Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków zastrzega sobie możliwość poddania kontroli i ocenie przyznanej dotacji, przede wszystkim w zakresie:

a)      stanu realizacji zadania;

b)      efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania;

c)      zgodności wydatkowania dotacji z celem, na który została przyznana;

d)      gospodarności i rzetelności w sposobie wydatkowania środków Miasta;

e)      prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

3)      Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest udostępnić na każde żądanie dokumentację finansową, budowlaną oraz wszelką inną, niezbędną do dokonania sprawdzenia należytego wykorzystania dotacji i zasadności wniosku.

4)      Dotacje nie mogą być wykorzystane na inne cele niż określone w umowie.

5)      Podstawą rozliczenia dotacji są: komisyjny odbiór wykonywanych prac lub robót z udziałem przedstawiciela Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz sprawozdanie z wykonania prac lub robót składane w terminie i według wzoru określonego w umowie.

6)      Rozliczenie końcowe realizacji zadania, poprzez złożenie sprawozdania do zatwierdzenia powinno nastąpić w terminie nie później niż do dnia 31.10.2009r.

7)      Przyznane dotacje celowe niewykorzystane w danym roku podlegają zwrotowi w części, w jakiej zadanie nie zostało wykonane, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8)      Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub niewykorzystane w danym roku budżetowym podlegają zwrotowi w terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji zadania, na rachunek Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie. Niedotrzymanie wskazanego terminu skutkuje obciążeniem podmiotu odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia przekazania dotacji.

9)      Stwierdzenie wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, w tym nieprzedstawienia rozliczenia w terminie określonym w umowie, nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji, podania nieprawidłowych danych we wniosku o udzielenie dotacji, wyklucza prawo do ubiegania się o przyznanie dotacji z budżetu WUOZ w Olsztynie przez kolejne pięć lat.

 

 

11. Przekazanie dotacji na wykonanie prac następuje:

1)      w 2 częściach (w przypadku dotacji na prace wykonywane w 2009r.) - pierwszej przed podjęciem prac, w wysokości nie większej jednak niż 50 % udzielonej dotacji - drugiej - po zakończeniu wszystkich prac, na wykonanie których została przyznana dotacja, i zatwierdzeniu sprawozdania końcowego

2)      w całości (tylko w przypadku refundacji) – w terminie do 90 dni od daty podpisania umowy

 

 

 

12. Informacje uzupełniające:

1)      Szczegółowe warunki realizacji, finansowania, kontroli i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Warmińsko – Mazurskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków a Otrzymującym dotację.

2)      Przekazanie środków na dofinansowanie odbywa się na wydzielony rachunek bankowy wnioskodawcy.

3)      Po realizacji prac otrzymujący dotację składa sprawozdanie merytoryczne i finansowe z wykonania prac objętych umową o udzielenie dotacji. Rozliczenie następuje nie później niż do dni 31 października w roku otrzymania dotacji.

4)      Prace, na których przeprowadzenie udzielono dotacji, mogą być ponownie dofinansowane, po upływie 10 lat od roku udzielenia dotacji.

5)      Informacja o udzielonych dotacjach będzie podawana do publicznej wiadomości oraz przekazywana innym organom udzielającym dotacji na prace przy obiektach zabytkowych, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi

6)      Informacje dodatkowe można uzyskać w siedzibie Urzędu u Pani Marzeny Wujastyk (pok. nr 9)  lub telefonicznie pod nr tel. (89) 521-85-42

 

 

12. Podstawa prawna

1) Rozdz.7 Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r., nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)

2)Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. nr 112, poz. 940 z późn. zm)

 

 

  W załączeniu znajduje się wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie województwa warmińsko - mazurskiego.