Głównej zawartości

2008r. - Konkurs otwarty dla organizacji pożytku publicznego

 

 

 

Regulamin

otwartego konkursu ofert nr 1/2008 z dnia 18.02.2008r.

ogłoszonego przez

Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

na wsparcie realizacji zadania publicznego

z zakresu ochrony dóbr kultury

 

 

 

I. Cel konkursu

 1. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków udzieli dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony dóbr kultury.

1.      Rodzaj wspieranie działań z zakresu upowszechniania wiedzy o zabytkach znajdujących się na terenie  województwa warmińsko-mazurskiego w tym:

  1. organizacji obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego na terenie woj. warmińsko-mazurskiego (w tym konferencji i warsztatów) .
  2. działalności wydawniczej w zakresie ochrony zabytków oraz upowszechniania wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym woj. warmińsko – mazurskiego
  3. konserwacji starodruków
 1. Uczestnikami konkursu mogą być:
  1. organizacje pozarządowe nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i nie działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, prowadzące określoną działalność statutową z zastrzeżeniem, o którym stanowi art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego w odpowiednim zakresie,
  3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące odpowiednią działalność statutową,

 

 

 

 

II. Finansowanie projektów:

 1. Konkurs jest finansowany ze środków budżetowych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie.
 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji projektów wynosi 30.000 zł.
 3. Wkład własny podmiotu nie może być mniejszy niż 10% kosztów zadania;
 4. Żadne koszty poniesione przed dniem podpisania umowy nie mogą być przedmiotem dotacji;
 5. Dotacja będzie przekazana w transzach, na warunkach określonych w umowie
 6. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, przed podpisaniem umowy organizacja realizująca zadanie publiczne musi wyrazić pisemną zgodę na realizację zadania przy zredukowanej kwocie dotacji, oraz przedłożyć aktualizację kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania i harmonogramu prac oraz wskazać dodatkowe źródło finansowania
 7. W przypadku podjęcia decyzji o zredukowaniu wnioskowanej kwoty dotacji, Komisja Konkursowa może wskazać pozycje kosztorysu oferty, na sfinansowanie których przeznacza dotację oraz określić wysokość dofinansowania poszczególnych pozycji;
 8. W przypadku przyznania kwoty niższej niż wskazana w ofercie, wnioskodawca może wycofać swoją ofertę.
 9. W stronie internetowej Urzędu podaje się do wiadomości sumę wraz z wykazem dotacji przyznanych na wsparcie zadań w roku 2008r.

 

III. Zasady zgłaszania ofert:

 

 1. Wnioski należy składać do dnia 18.03.2008r. na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. (Dz.U. z 2005 nr 264 poz. 2207)
 2. Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej Urzędu: www.wuoz.olsztyn.pl oraz                     w siedzibie przy ul. Podwale 1 (pok. 9)
 3. Oferta powinna zawierać w szczególności:
 1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
 2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
 3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
 4. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
 5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania   z innych źródeł;
 6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,
 7. załączony program, właściwy dla składanej oferty,
 8. inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przedkładanej oferty,
 9. inne informacje i dokumenty wynikające ze wzoru druku oferty.
 1. Załączniki dodatkowe wchodzące w skład oferty:
 1. aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub rejestru stowarzyszeń zwykłych prowadzonego przez starostę, a w przypadku organizacji kościelnych lub związków wyznaniowych dokumenty poświadczające osobowość prawną,
 2. uwierzytelniona kserokopia statutu,
 3. sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok ubiegły, lub w przypadku krótszej działalności- za okres działalności,
 4. sprawozdanie finansowe z działalności za ubiegły rok, lub wypadku krótszej działalności- za okres działalności,
 5. oświadczenie osób reprezentujących organizację o nie prowadzeniu działań w celu osiągnięcia zysku.
 6. harmonogram realizacji zadania publicznego
 1. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w sposób czytelny w języku polskim. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty.
 2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć w zapieczętowanej kopercie, pocztą lub osobiście, na adres: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie                      ul. Podwale 1.
 3.  Na kopercie należy umieścić następujące informacje:
 1. pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres,
 2. tytuł zadania,
 3. adnotację „nie otwierać przed posiedzeniem komisji”.
 1. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferty powinny być podpisane czytelnie przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta.
 4. Po zakończeniu konkursu wnioski nie będą zwracane.
 5. Oferty, które nie będą spełniały kryteriów formalnych zostaną odrzucone i nie będą rozpatrzone.

 

IV. Warunki realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadania – 15.11.2008r.
 2. Ostateczny termin dostarczenia sprawozdań merytorycznych i finansowych z realizacji umowy upływa 15.12.2008r.
 3. W trakcie realizacji zadania, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, zwraca się szczególną uwagę na:
 1. zgodne z przyjętym programem realizowanie zadań merytorycznych,
 2. zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie przyznanych kwot dotacji,
 3. prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych,
 4. dokonywanie zmian rzeczowych i finansowych wyłącznie na podstawie pisemnych aneksów do umów,
 5. oszczędne i celowe wydatkowanie środków finansowych.
 1. Wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji zadań zleconych wpływają na ogólną ocenę zleceniobiorcy przy zlecaniu i przydzielaniu środków finansowych na kolejne zadania zlecone.

 

V. Zasady przyznawania dotacji

1.      Oferty rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wg poniżej określonych kryteriów

 1. Kryteria wyboru oferty:
  1. kryteria formalne – kompletny i poprawnie wypełniony wniosek; uprawnienia podmiotu do uczestnictwa w konkursie.
  2. kryteria merytoryczne – przyjmuje się następujące kryteria oceny ofert:

§  duże znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem jego  wartości historycznej, naukowej bądź artystycznej oraz dostępność obiektu dla społeczności – maksymalnie do 5 punktów,

§  stan zachowania zabytku - maksymalnie do 3 punktów,

§   kosztów planowanych prac oraz zdolność realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, w tym wysokość wkładu własnego, a także udział innych źródeł finansowania – maksymalnie do 2 punktów.

§  priorytetowo będą traktowane projekty, które będą się łączyły z zabezpieczeniem         i utrwaleniem substancji zabytku oraz zahamowaniem procesów jego destrukcji.

 

 1. W przypadku nie przestrzegania warunków zawartych w umowie (stwierdzonego na podstawie bieżącej analizy sprawozdań merytorycznych i finansowych lub na podstawie kontroli przeprowadzonej w miejscu realizacji umowy), w szczególności wydatkowania środków finansowych niezgodnie z ich przeznaczeniem, dokonywania samowolnych lub nieuzasadnionych zmian rzeczowych i finansowych, niegospodarne i nieoszczędne wydatkowanie kwot dotacji, uzyskiwania dochodów z tytułu realizacji zleconych zadań, zastrzega się w umowie prawo do wstrzymania dalszego finansowania zadania oraz do wystąpienia o zwrot dotychczas przekazanych środków finansowych wraz z odsetkami
 2. Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 21.03.2008r.
 3. Komisja Konkursowa w trakcie oceny ofert może prosić podmiot o dodatkowe informacje lub dokumenty
 4. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie w terminie 7 dni od jego rozstrzygnięcia.
 5. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Warmińsko – Mazurskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków a wybranym wnioskodawcą.