Głównej zawartości

Dotacje celowe na rok 2013

 

 REGULAMIN

 

w sprawie przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie województwa warmińsko – mazurskiego ze środków pozostających w dyspozycji finansowych Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2013r. oraz tryb rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.

 

§1

 

 1. Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków
  i opiece nad zabytkami
  (Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. z 2005r. Nr 112 poz. 940 z późn. zm.), Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków ustala zasady rozpatrywania wniosków oraz udzielania i rozliczania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie województwa warmińsko –mazurskiego, w ramach środków finansowych przyznanych przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego, pozostających
  w dyspozycji Warmińsko –Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 2. Niniejszy Regulamin określa:

a)       warunki ubiegania się o dotację/ refundację;

b)      uprawnionych wnioskodawców;

c)       koszty kwalifikujące się do dofinansowania;

d)      tryb naboru wniosków;

e)       kryteria oceny wniosków;

f)        warunki rozliczenia dofinansowania.

 

§2

 1. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku,  które:

a.        zostaną przeprowadzone w roku udzielenia dotacji niewymagającej wyłonienia wykonawcy na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych;

b.       zostaną przeprowadzone w roku udzielenia dotacji wymagające wyłonienia wykonawcy
na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych;

c.       zostały przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku
(tzw. refundacja).

2.       Wnioski o udzielenie dotacji są przyjmowane i rejestrowane w sekretariacie Urzędu
i przekazywane do oceny formalnej, a następnie merytorycznej. Decyduje kolejność wpływu do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie (ul. Podwale 1, 10-076 Olsztyn).

 1. Wnioski na dofinansowanie prac, o których mowa w § 2 pkt. 1 lit. a-b,  składa się do dnia
  28 lutego roku, w którym dotacja ma być udzielona.
 2. Wnioski na dofinansowanie prac, o których mowa w § 2 pkt. 1 lit. c, składa się do dnia
  30 czerwca, w którym dotacja ma być udzielona, do wyczerpania się środków finansowych będących w dyspozycji Urzędu.
 3. W przypadku, gdy środki na dany rok zostaną wykorzystane w pierwszym terminie, nabór wniosków na kolejny termin zostanie zamknięty.
 4. Wojewódzki Konserwator Zabytków może wznowić nabór wniosków w przypadku pojawienia się dodatkowych środków z m.in. niewykorzystanych dotacji lub innych źródeł.
 5. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Urzędu.
 6. Wnioski przesłane lub złożone po upływie terminu naboru wskazanego przez wnioskodawcę we wniosku będą odsyłane bez rozpatrzenia.
 7. Wnioskodawcy mają możliwość wprowadzania stosowych korekt i uzupełnień do przesłanej dokumentacji pod warunkiem złożenia poprawionego wniosku przed terminem danego naboru.
 8. Po upływie terminu danego naboru nie ma możliwości przesłania uzupełnień i poprawek do obowiązującej dokumentacji. 
 9. Prace, na których przeprowadzenie udzielono dotacji, mogą być ponownie dofinansowane, jeżeli zaistnieje potrzeba ich przeprowadzenia, po upływie 10 lat od roku udzielenia dotacji.

 

§3

 1. Wniosek o udzielenie dotacji może być złożony przez:

a.        osoby fizyczne;

b.       jednostki samorządu terytorialnego;

c.        inne jednostki organizacyjne (np. samorządowe jednostki kultury, kościoły, związki wyznaniowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, itp.);

- posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

 1. Z wnioskiem o udzielenie dofinansowania, o którym mowa w § 2 pkt. 1 lit. c, może wystąpić wnioskodawca, którego działalność nie jest finansowana ze środków publicznych, po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

 

 

§4

 1. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 1 niniejszego Regulaminu, zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003, Nr 162, poz. 1568 ze zm.) tj.:

1)       sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2)       przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;

3)       wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4)       opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5)        wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

6)       sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7)       zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8)       stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9)       odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10)   odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;

11)   odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi
i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12)   modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

13)   wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14)   uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15)   działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16)   zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt. 7-15;

17)   zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

 1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.
 2. Dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych jedynie gdy zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, bądź stan zachowania zabytku, wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót.
 3. Wnioskodawca ubiegający się o kwotę wyższą niż 50 % nakładów koniecznych jest zobowiązany do uzasadnienia swojego wniosku, tj. przedłożenia m.in. dokumentacji potwierdzającej spełnienie przesłanek określonych w art. 78 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (np. szczegółowego opisu stanu zachowania obiektu sporządzonego przez autora programu prac konserwatorskich; ekspertyzy technicznej itp.).
 4. Łączna wysokość dotacji udzielonych z budżetu W-M WKZ oraz z innych źródeł sektora finansów publicznych nie może przekraczać wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac.

 

 

§5

 1. Wnioskodawca ubiegający się dofinansowanie prac, zobowiązany jest do przedłożenia poprawnie wypełnionego wniosku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami:

a.        aktualnym dokumentem potwierdzającym posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku – wydanym nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku np.:

·         odpis z księgi wieczystej,

·         wypis z rejestru gruntów (w przypadku braku księgi wieczystej),

·         akt notarialny lub inny dokument świadczący o tytule prawnym do zabytku, wynikającym z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu, stosunku zobowiązanego (np. umowy użyczenia, dzierżawy).

b.       decyzją o wpisie zabytku do rejestru zabytków;

c.         harmonogramem realizacji prac wraz z określeniem źródeł finansowania (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu);

d.       dokumentacją fotograficzną zabytków obrazującą jego aktualny stan (w kolorze) – max 6 zdjęć;

e.        podanie numeru NIP i REGON (za wyjątkiem podmiotów, dla których REGON nie jest obowiązkowy);

f.        podanie telefonu kontaktowego wnioskodawcy lub osoby reprezentującej wnioskodawcę;

g.         oświadczeniem wnioskodawcy dot. informacji zawartych w złożonym wniosku oraz załącznikach do wniosku (załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu);

h.        dokumentem potwierdzającym osobowość prawną jednostek organizacyjnych ubiegających się o dotację;

i.         tylko dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą  - oświadczeniem
o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w okresie 3 lat, albo oświadczeniem
o nieotrzymaniu takiej pomocy w okresie 3 lat
(załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu).  

 

 1. Ponadto, oprócz dokumentów określonych w §5 pkt. 1:

I.                   dla realizacji prac planowanych, o których mowa w § 2 pkt. 1 lit. a-b - tzw. DOTACJA - wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć:

a.        pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, w którym zgodnie z obowiązującymi przepisami została wskazana osoba prowadząca prace konserwatorskie, restauratorskie lub kierująca robotami budowlanymi;

b.       pozwolenie na budowę, jeżeli jest wymagane odrębnymi przepisami;

c.        sporządzony przez wykonawcę robót budowlanych kosztorys wstępny, z przedmiarem, zawierający ceny materiałów niezbędnych do wykonania prac – zweryfikowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony przez Wnioskodawcę

lub

kosztorys wstępny (inwestorski) prac konserwatorskich, restauratorskich
z przedmiarem, zawierający ceny materiałów niezbędnych do wykonania prac -zatwierdzony przez Wnioskodawcę i Wykonawcę prac.

d.       statut (w przypadku, gdy wnioskodawca jest zobowiązany do posiadania statutu);

 

UWAGA: Kosztorys dotyczący robót budowlanych ma zawierać: stronę tytułową, szczegółowy przedmiar robót, kalkulację szczegółową cen jednostkowych, tabelę elementów scalonych oraz uwzględniać wartość netto i brutto. Powinien także być zweryfikowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie zastosowanych cen i norm kosztorysowania oraz przyjętych przedmiarów, tj. podpisany z imienia i nazwiska oraz pieczęć.

 

 

e.        kopię protokołu/dokumentacji z przeprowadzonych działań mających na celu wyłonienie wykonawcy zgodnie z zasadami równego traktowania, uczciwej konkurencji, przejrzystości poszanowania praw autorskich oraz przy uwzględnieniu specyfiki prac przy zabytkach -
w sytuacji, gdy wnioskodawca otrzymał dotację na przeprowadzenie prac określonych w § 2 pkt. 1 lit. a;

f.        kopię protokołu o zamówienie publiczne, bądź informację o trwającej procedurze zamówień publicznych, jeśli na dzień składania wniosku nie została wybrana najkorzystniejsza oferta -
w sytuacji, gdy wnioskodawca otrzymał dotację na przeprowadzenie prac określonych w § 2 pkt. 1 lit. b.

 

 

II.                dla realizacji prac, o których mowa w § 2 pkt. 1 lit. c – tzw. REFUNDACJA - wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć:

 1. pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków;
 2. pozwolenie na budowę, jeżeli było wymagane odrębnymi przepisami;
 3. szczegółowy kosztorys powykonawczy prac budowlanych z obmiarem, zawierającym ceny materiałów niezbędnych do wykonania prac – zweryfikowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez Wnioskodawcę i Wykonawcę prac; obmiar wykonanych prac powinien być potwierdzony przez Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie zgodności z decyzją zezwalająca na wykonanie prac

lub

szczegółowy kosztorys powykonawczy prac konserwatorskich, restauratorskich z obmiarem, zawierającym ceny materiałów niezbędnych do wykonania prac – zatwierdzony przez Wnioskodawcę; obmiar wykonanych prac powinien być potwierdzony przez Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie zgodności z decyzją zezwalającą na wykonanie prac.

 

UWAGA: Kosztorys dotyczący robót budowlanych ma być zweryfikowany i podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie zastosowania cen, norm kosztorysowania i obmiarów,  tj. podpisany z imienia i nazwiska oraz pieczęć. Rozliczenia materiałów inwestora należy dokona z zastosowaniem norm kosztorysowania,

 

 

 1. oryginały rachunków lub faktur dotyczące przeprowadzonych prac lub robót (oryginały będą zwracane Wnioskodawcom po uprzednim opisaniu ich przez Głównego Księgowego);
 2. wykaz rachunków lub faktur dotyczących przeprowadzonych prac lub robót ze wskazaniem daty, wystawienia i numerów dokumentów, z wyszczególnieniem przedmiotu i wysokości wydatków, zawierającego ich podsumowanie;
 3. protokół odbioru przez wojewódzkiego konserwatora zabytków prac lub robót w zależności od zakresu pozwolenia;
 4. księgowe dowody zapłaty za wykonane prace;
 5. informacja o wyborze wykonawcy prac (np. protokół  z wyboru wykonawcy);
 6. statut (w przypadku, gdy wnioskodawca jest zobowiązany do posiadania statutu).

 

 

 1. Dokumenty należy składać w formie oryginałów lub kopii potwierdzanych za zgodność
  z oryginałem (podpisanych przez organ wydający dany dokument bądź wnioskodawcę).

 

§6

 1. Wnioski oceniane są pod względem formalno – prawnym.
 2. Przy ocenie wniosków mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Wnioski złożone niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.), z niniejszym Regulaminem  oraz niekompletne będą odrzucane z powodu błędów formalno – prawnych.
 4. Wnioski, w których stwierdzono błędy formalne nie podlegają ocenie merytorycznej oraz ocenie społeczno – organizacyjnej.

 

 1. Za błędy formalne wniosku uznaje się:

a.        niezgodność z zakresem kwalifikujących się zadań ustalonym w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

b.       brak pieczęci instytucji lub podpisów osób uprawnionych pod wnioskiem i/lub załącznikami;

c.        brak potwierdzenia kopii dokumentów za zgodność z oryginałem przez organ wydający dokument bądź wnioskodawcę;

d.       brak wymaganych załączników określonych w niniejszym Regulaminie oraz określonych
wg wykazu załączników do wniosku – 3 str. druku wniosku;

e.        brak podania numerów NIP i REGON (za wyjątkiem podmiotów, dla których REGON nie jest obowiązkowy) lub zawierające błędy w NIP lub REGON;

f.        brak ważności wymaganych załączników (w przypadku wyciągu z księgi wieczystej lub rejestru gruntów obowiązuje 3- miesięczny termin ważności);

g.       błędy rachunkowe w kosztorysie;

h.       złożenie aplikacji przez podmiot nieuprawniony;

i.         brak autoryzacji kosztorysu przez osoby uprawnione;

j.         błędy dot. sposobu obliczania VAT;

k.       brak poinformowania tut. Urząd o tym czy wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem  u innego organu mogącego udzielić dotacji;

l.         brak obmiaru;

m.     nieprawidłowe wypełnienie lub niewypełnienie jakiegokolwiek wymaganego pola
w formularzu wniosku;

n.       niezgodność wniosku z załącznikami;

o.       skierowanie wniosku do niewłaściwej instytucji

 1. Do odrzucenia wniosku wystarczy zaistnienie jednej z wymienionych w § 6 pkt. 5 okoliczności.

§7

 1. Oceny formalno-prawnej dokonuje instytucja zarządzająca (WUOZ w Olsztynie), przedstawiając wyniki do akceptacji Komisji Konkursowej, powoływanej przez Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, która następnie dokonuje oceny organizacyjno – społecznej i merytorycznej, biorąc pod uwagę kryteria przyjęte w niniejszym Regulaminie.
 2. Wniosek o udzielenie dotacji dostępny jest w siedzibie WUOZ w Olsztynie, w Delegaturach Urzędu w Elblągu i w Ełku, oraz do pobrania ze strony internetowej Urzędu www.bip.wuoz.olsztyn.pl
 3. WUOZ w Olsztynie publikuje na stronnie internetowej Urzędu www.bip.wuoz.olsztyn.pl wykaz wniosków o dotację rozpatrzonych pozytywnie, negatywnie oraz odrzuconych z powodu uchybień formalnych.
 4. W każdym przypadku otrzymania informacji o rekomendacji do udzielenia dotacji,
  a w szczególności, gdy wnioskodawca otrzymał dotację niższą niż oczekiwana, zobowiązany jest do złożenia deklaracji przyjęcia dotacji w terminie określonym w przesłanej mu informacji.
  Nienadesłanie deklaracji oraz uaktualnionego kosztorysu i harmonogramu  w terminie określonym w informacji, stanowi podstawę do anulowania rekomendacji do przyznania dotacji.
 5. Wnioskodawca jest zobowiązany do utrzymania finansowego wkładu własnego zadeklarowanego we wniosku.

 

§8

 1. Wnioski są realizowane w oparciu o następujące kryteria:

1)       Poprawność formalna, kompletność wniosku i załączników;

2)      Wartość merytoryczna

 

Lp.

Charakterystyka kryterium

Maksymalna punktacja

1.

Uznanie zabytku za  Pomnik Historii

5

2.

Konieczność przeprowadzenia prac wynikająca ze złego stanu zachowania zabytku (stan katastrofalny – 15 pkt.; stan zagrożenia – 12 pkt.; bardzo zły stan techniczny – 9 pkt.; zły stan techniczny – 5 pkt.; zły stan estetyczny – 2 pkt.) – liczba punktów nie podlega sumowaniu

15

3.

Zakończenie w 2013r. prac dofinansowywanych ze środków unijnych, jak w zakresie pozwolenia

10

4.

Czas powstania i wartość zabytku (historyczna, artystyczna, naukowa)

10

5.

Zalecenia pokontrolne lub decyzja W-M WKZ, nakazująca wykonanie prac objętych wnioskiem o dofinansowanie

20

 

·         Ocena stanu zachowania zabytku dokonywana jest przez Komisję Konkursową na podstawie dostarczonej przez wnioskodawcę i posiadanej przez Urząd dokumentacji konserwatorskiej i budowlanej określających zakres koniecznych do wykonania prac remontowo – konserwatorskich (ekspertyzy, opinie, projekty, programy prac konserwatorskich).

 

W sumie w tej kategorii aplikacja może uzyskać od 0 do 60 punków

 

3)      Wartość organizacyjna i społeczna

lp.

 

 

Charakterystyka kryterium

Maksymalna punktacja

1.

Obecna i zakładana publiczna dostępność zabytku                                            

20

2.

Sprawność i rzetelność w realizacji dotychczasowych zadań finansowanych przez WKZ (w tym zgodność efektów planowanych z osiągniętymi, a także umiejętność właściwego i terminowego rozliczenia)

10

3.

Procentowy udział wkładu własnego oraz środków pozyskanych z innych

źródeł w całościowym budżecie zadania (0 pkt. – brak wkładu własnego; 5 pkt. – wkład 00,01%-25%; 10 pkt. – wkład 25,01%-50%; 15 pkt. – wkład 50,01%- 75%; 20 pkt.- wkład powyżej 75,01 %)                

20

 

W sumie w tej kategorii aplikacja może uzyskać od 0 do 50 punków.

 

4)       Każdy z ocenianych wniosków może otrzymać maksymalnie do 110 punków.

5)       Minimum uprawniające do otrzymania rekomendacji Komisji Konkursowej wynosi 60 pkt.

6)       Otrzymanie 60 punktów nie gwarantuje bezwzględnego przyznania dotacji w przypadku, gdy środki finansowe pozostające w dyspozycji W-M WKZ są niewystarczające.

7)       Ocena każdego dopuszczonego wniosku dokonywana jest na karcie oceny wniosków przez członków komisji, które dołącza się do wniosków.

8)       Po przeprowadzeniu oceny wszystkich dopuszczonych wniosków Komisja Konkursowa, sporządza listę wnioskodawców uszeregowanych w kolejności liczby uzyskanych punktów
i proponowane wnioski do otrzymania wsparcia finansowego ze środków W-M WKZ wraz
z określeniem proponowanych wysokości kwot dotacji.

9)       W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez wnioskodawcę i w sytuacji ważącej odrzucenie lub przyjecie wniosku do planu zadań finansowych przez W-M WKZ decyduje głosowanie członków Komisji Konkursowej.

10)   Z przeprowadzonych czynności sporządza się protokoły zawierające: określenie terminu
i miejsca posiedzenia komisji, informacje na temat członków komisji oraz osób biorących udział w posiedzeniach, informację na temat ogólnej liczbie wniosków oraz liczbie wniosków pozytywnych, negatywnych i z błędami formalnymi, wnioski członków komisji.

11)   Ostateczną decyzję w przedmiocie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania podejmuje W-M WKZ.

12)   Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu dofinansowaniu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stosuje się przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i nie przewiduje się trybu odwołania.

 

§9

 1. W decyzji o przyznaniu dotacji W-M WKZ podaje wysokość zarezerwowanej kwoty dotacji na wykonanie wnioskowanego zakresu prac wraz z informacją o procentowym udziale wnioskodawcy w finansowaniu zadania oraz warunki konieczne do podpisania umowy
  o udzielenie dotacji. Wnioskodawca zobowiązany jest do utrzymania poziomu deklarowanego we wniosku procentowego udziału środków własnych przy realizacji dotowanych prac.
 2. Warunkiem podpisania umowy dotacyjnej jest spełnienie przez wnioskodawcę wymagań określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. W-M WKZ może odstąpić od realizacji dotowania wybranego zadania w przypadku niespełnienia przez wnioskodawcę wymagań i terminów określonych w decyzji o przyznaniu dofinansowania lub w sytuacji ujawniającej naruszenie przez wnioskodawcę zasad równego traktowania wykonawców, uczciwej konkurencji, zasad przejrzystości, celowości i oszczędności przy  wydatkowaniu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

 

§10

 1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy określającej w szczególności:

a.        szczegółowy opis zadania i termin jego wykonania;

b.       wysokość dotacji celowej i tryb płatności;

c.        tryb kontroli wykonywania zadania;

d.       sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji i zasady zwrotu niewykorzystanej dotacji;

e.       zobowiązanie otrzymującego dotację do poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego wykonania prac lub robót, w tym udostępnienia niezbędnej dokumentacji;

f.        zobowiązanie do wydatkowania środków otrzymanych w ramach dotacji zgodnie z zasadami:

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (D.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), jeżeli z mocy tej ustawy Wnioskodawca jest zobowiązany do jej stosowania lub wyboru najkorzystniejszej oferty z zachowaniem przejrzystości i uczciwej konkurencji,

- celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków i uzyskania jak najlepszych efektów.

g.      formularz sprawozdania z wykonania zadania (załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu).

 1. Umowę zawiera się na czas realizacji zadania i wykorzystania dotacji.
 2. Wykorzystanie dotacji nie może przekroczyć danego roku budżetowego.
 3. W umowie dotyczącej prac planowanych wskazuje się termin wykonania zadania, nie dłuższy niż do dnia 15.10.2013r.
 4. Przekazanie środków na dofinansowanie odbywa się na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy, obsługujący zadanie, na które została udzielona dotacja.
 5. Odsetki bankowe od przelanej transzy dotacji Otrzymujący dotację jest zobowiązany wykorzystać na przedmiotowe zadanie lub zwrócić Przekazującemu dotację przed rozliczeniem dotacji, zamieszczając stosowną adnotację w rozliczeniu dotacji.
 6. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu niewykorzystanych środków finansowych, na Otrzymującego dotację może zostać nałożona kara umowna w wysokości 0,19 % kwoty dotacji za każdy dzień zwłoki.
 7. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania, kontroli i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Warmińsko – Mazurskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a Otrzymującym dotację.

 

§11

 1. Przyznane dotacje podlegają kontroli na każdym etapie realizacji zadania.
 2. Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków zastrzega sobie możliwość poddania kontroli i ocenie przyznanej dotacji przez okres 5 lat, przede wszystkim w zakresie:

a.        stanu realizacji zadania i jego zgodności z harmonogramem;

b.       efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania, w tym gwarancji trwałości zadania;

c.        zgodności wydatkowania dotacji z celem, na który została przyznana;

d.       gospodarności i rzetelności w sposobie wydatkowania środków budżetu państwa;

e.         prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

 1. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest udostępnić na każde żądanie, przez okres 5 lat od daty zawarcia umowy o dotację, dokumentację finansową, budowlaną oraz wszelką inną, niezbędną do dokonania sprawdzenia należytego wykorzystania dotacji i zasadności wniosku.
 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości W- M WKZ wyda zalecenia pokontrolne określające sposób i termin ich usunięcia.
 3. Dotacje nie mogą być wykorzystane na inne cele niż określone w umowie.
 4. Podstawą rozliczenia dotacji są: komisyjny odbiór wykonywanych prac lub robót z udziałem przedstawiciela Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków/Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz sprawozdanie z wykonania prac lub robót składane w terminie
  i według wzoru określonego w umowie oraz dokumenty potwierdzające opłacenie przez Wnioskodawcę składanych w rozliczeniu rachunków i faktur.
 5. Rozliczenie końcowe realizacji zadania, poprzez złożenie sprawozdania do zatwierdzenia powinno nastąpić w terminie nie później niż do dnia 31.10.2013 r.
 6.  Przyznane dotacje celowe niewykorzystane w danym roku podlegają zwrotowi w części, w jakiej zadanie nie zostało wykonane, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub niewykorzystane w danym roku budżetowym podlegają zwrotowi w terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji zadania, na rachunek Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie. Niedotrzymanie wskazanego terminu skutkuje obciążeniem podmiotu odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia przekazania dotacji.
 8.  Stwierdzenie:

a.        wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, w tym nieprzedstawienia rozliczenia
w terminie określonym w umowie;

b.       nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji;

c.        podania nieprawidłowych danych we wniosku o udzielenie dotacji;

d.       stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku kontroli i oceny przyznanej dotacji,

- wyklucza prawo do ubiegania się o przyznanie dotacji z budżetu WUOZ
w Olsztynie przez kolejne pięć lat.

11. Przekazanie dotacji na wykonanie prac następuje:

            a. w 2 transzach (w przypadku dotacji na prace wykonywane w 2013r.) - pierwszej w wysokości      nie większej niż 50 % udzielonej dotacji oraz drugiej - po zakończeniu wszystkich prac, na wykonanie których została przyznana dotacja i zatwierdzeniu sprawozdania końcowego;

           b. w całości (tylko w przypadku refundacji) – w terminie do 90 dni od daty podpisania umowy.

 

§12

1.       Zmiany do Regulaminu wprowadzane są w trybie właściwym dla jego wprowadzenia.

2.       Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

W załączeniu:

1. Wniosek o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.

2. Harmonogram realizacji prac do wniosku o dotację

3. Oświadczenie.

4. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

5. Sprawozdanie z wykonania prac na kóre została udzielona dotacja