Głównej zawartości

Wykaz ofert pozytywnie rozpatrzonych

WYKAZ DOTACJI W RAMACHKONKURSU OTWARTEGO Z DNIA 27.01.2014r. NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCHZ ZAKRESU OCHRONY DÓBR KULTURYUDZIELONYCH PRZEZ WARMIŃSKO-MAZURSKIEGOWOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

W dniu 28.03.2014r. Komisja Konkursowa zebrała się w celu dokonania ocen ofert w ramach konkursu otwartego z dnia 27.01.2014r. na realizację zadań zleconych z zakresu ochrony dóbr kultury 2014r.

Wpłynęło 7 ofert. W wyniku przeprowadzonej analizy ofert, Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał/zarezerwował dofinansowanie n/w Oferentom:

Lp.

Wnioskodawca

Cel dotacji

Kwota zarezerwowanej  dotacji

1.

Archiwum Archidiecezji Warmińskiej;
ul. Kopernika 47, 10-512 Olsztyn

Konserwacja, digitalizacja oraz mikrofilmowanie archiwaliów – konserwacja 10

ksiąg z zespołu akt oznaczonych literą „H”(od H17 do H26)- „Rękopisy i rzadkie druki

14.000,00 zł

 

 

2.

Oddział Towarzystwa Opieki
nad Zabytkami w Olsztynie;

ul. Podwale 1, 10-076 Olsztyn

Popularyzacja i edukacja w zakresie ochrony zabytków i upowszechnianie wiedzy o historii  i dziedzictwie kulturowym regionu – Wydanie periodyku poświęconego dziedzictwu kulturowemu Warmii i Mazur „warmińsko – Mazurski Biuletyn Konserwatorski”

10.300,00 zł