Głównej zawartości

Refundacje 2014r.

      

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, iż środki finansowe na dotacje  na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie województwa warmińsko – mazurskiego w roku 2014 zostały rozdysponowane w pierwszym terminie naboru wniosków, tj. – termin składania wniosków do 28 lutego 2014r.

Niemniej jednak Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków może wznowić nabór wniosków na refundację w sytuacji pojawienia się dodatkowych środków finansowych z m.in. niewykorzystanych dotacji lub innych źródeł. Wnioskodawcy, którzy złożyli poprawne pod względem formalnym wnioski o refundację, zostaną powiadomieni o dodatkowych środkach finansowych pozostających w dyspozycji W-M  WKZ do końca bieżącego roku.

Olsztyn, dnia 12.08.2014r.

AD.5124.68.2014.mm                                                                       

 

 informację wprowadził: Młody Marzena