Głównej zawartości

Zarządzenie nr 91/13 z dnia 30.12.2013r.

 

ZARZĄDZENIE NR 91/2013

 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 30 grudnia 2013 roku

 

w sprawie przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie województwa warmińsko – mazurskiego ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2014 r. oraz trybie rozliczania i zasadach kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.

 

 

Na podstawie art. 74 pkt 2, oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. z 2005r. nr 112, poz. 939 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

 

§1

Z budżetu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie (dz. 921 rozdz. 92120) mogą być udzielone dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, usytuowanym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, określone w art. 76-77 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.)

 

 

§2

      Określenie zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, usytuowanym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego ze środków finansowych pozostających  dyspozycji Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków w 2014 r. oraz trybie rozliczania i zasadach kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, stanowi załącznik nr I do niniejszego zarządzenia.

 

 

 

§3

Traci moc Zarządzenie nr 26/2012 Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków
z dnia 31.12.2012r.

 

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.