Głównej zawartości

informacja publiczna

Zasady udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej w związku ze wskazanym sposobem udostępnienia w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Olsztynie

 

1. Udostępnianie informacji publicznych, znajdujących się w posiadaniu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie poprzez:

1) ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie,

2) udostępnianie na wniosek zainteresowanego,

3) wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych,

2. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie jest udostępniana na wniosek.

Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2 określa poniższy załącznik

 

W przypadku poniesienia przez Urząd dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji publicznej lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, od wnioskodawcy pobiera się opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom na zasadach określonych w poni ższym załączniku.