Głównej zawartości

Konkurs otwarty dla organizacji pożytku publicznego na rok 2023

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków

informuje, że na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz.U. z 2023 r. poz. 571)

Ogłasza konkurs otwarty

na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury