Głównej zawartości

Konkurs otwarty dla organizacji pożytku publicznego na rok 2022

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków

informuje, że na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. z 2020r. poz. 1057, ze zm.)

Ogłasza konkurs otwarty

na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury

 

 

TERMIN SKLADANIA OFERT DO: 1 LIPCA 2022 ROKU

 

W załączeniu:

1. Zarządzenie w sprawie przezanawania dotacji na realizację zadań publicznych.w sprawie przezanawania dotacji na realizację zadań publicznych.

2. Regulamin

3. Wzór oferty

4. Wzór sprawozdania

5. Wzór umowy

6. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

7. WYNIKI KONKURSU