Głównej zawartości

Konkurs otwarty dla organizacji pożytku publicznego na rok 2021

 

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków

informuje, że na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. z 2020r. poz. 1057)

Ogłasza konkurs otwarty

na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury 

 

W załaczeniu:

 

1. Zarządzenie w sprawie przezanawania dotacji na realizację zadań publicznych

2. Regulamin 

3. Wzór oferty 

4. Wzór sprawozdania 

5. Wyniki konkursu otwartego