Głównej zawartości

Konkurs otwarty dla organizacji pożytku publicznego na rok 2019

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków

informuje, że na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(t.j. z 2018r., poz.450)

Ogłasza konkurs otwarty

na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury 

w załączeniu:

1. Zarządzenie W-M WKZ nr 10/2019 z dnia 6 marca 2019r.

2. Regulamin

3. Wzór oferty

4. Wzór sprawozdania

a. część 1

b.część 2

c. część 3