Głównej zawartości

Konkurs otwarty dla organizacji pożytku publicznego na rok 2018

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków

informuje, że na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(t.j. z 2018r., poz.450)

 

Ogłasza konkurs otwarty

na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury 

 

 

w załączeniu:

1. Zarządzenie W-M WKZ nr 11/2018 z dnia 14 marca 2018r.

2. Regulamin

3. Wzór oferty

4. Wzór sprawozdania

5. Wyniki konkursu