Głównej zawartości

Konkurs otwarty dla organizacji pożytku publicznego na rok 2017

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków

informuje, że na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. z 2016r. poz. 1817 ze zm.)

Ogłasza konkurs otwarty

na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury 

 

 

w załaczeniu:

1. Regulamin

2. Wzór oferty

3. Wzór sprawozdania 

4. Wyniki konkursu