Głównej zawartości

inspektor do spraw zabytków nieruchomych w Delegaturze w Elblągu 3/4 etatu (ogłoszenie nr: 166241)

Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków

 ogłasza nabór

na stanowisko

 inspektora ds. zabytków nieruchomych w Delegaturze w Elblągu
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 0.75

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie
Podwale 1
10-076 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Elbląg
 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie      Delegatura W Elblągu
       ul. Św. Ducha 19
       82-300 Elbląg

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych oraz      przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie uregulowanym      przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad      zabytkami oraz przepisami prawa związanymi z w/w ustawa, w odniesieniu do      zabytków nieruchomych
 • przygotowywanie wniosków, opinii i zaleceń      konserwatorskich w celu określenia zasad i zakresu projektowania na      obszarach i w obiektach objętych ochroną na wniosek inwestorów lub urzędu
 • udział w inspekcjach zabytków nieruchomych w celu      określenia stanu zachowania, sposobu użytkowania, stanu prawno-      własnościowego obiektów, zgłaszanie kierownikowi delegatury wniosków w      związku z w/w inspekcjami
 • przygotowywanie zaleceń konserwatorskich i      postanowień w celu uzgodnienia projektów miejscowych planów      zagospodarowania przestrzennego oraz studiów i kierunków zagospodarowania      przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji      inwestycji celu publicznego, decyzji o lokalizacji drogi
 • badanie zgodności przedłożonych projektów,      planów, studiów i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z      zaleceniami konserwatorskimi
 • opracowywanie projektów wniosków do planów      zagospodarowania przestrzennego oraz projektów uzgodnień studiów      uwarunkowań gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • przygotowywanie wniosków do właściwych organów      nadzoru budowlanego i ochrony środowiska oraz terenowych organów      administracji rządowej i samorządowej dotyczących wszczęcia postępowania      administracyjnego bądź do prokuratury celem wszczęcia postępowania karnego     
 • przygotowywanie projektów decyzji na usunięcie      drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków i      innych obszarów chronionych

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

1. praca administracyjno – biurowa;
2. praca w terenie

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Występują uciążliwe i szkodliwe warunki pracy:
1. praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),
2. ograniczona możliwość poruszania się po budynku – brak wind, podjazdu, drzwi o odpowiedniej szerokości,
3. zmienne warunki atmosferyczne pracy w terenie.
Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w administracji      publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece       nad zabytkami
  • znajomość przepisów Kodeksu postępowania       administracyjnego
  • znajomość Prawa budowlanego
  • znajomość ustawy o planowaniu przestrzennym
  • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
  • znajomość ustawy o ochronie przyrody
  • ustawa o dostępie do informacji publicznej

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie – wyższe lub wyższe oraz studia      podyplomowe w kierunkach: konserwatorstwo i zabytkoznawstwo; ochrona dóbr      kultury, architektura, budownictwo, historia sztuki; gospodarka      przestrzenna,
 • 10 lat doświadczenia zawodowego w obszarze      ochrony i opieki nad zabytkami
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych (komputer,      skaner, kserokopiarka, fax)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na      przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw      publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym      wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie      polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa      polskiego
 • kopie świadectw pracy, a gdy osoba pozostaje w      stosunku pracy, zaświadczenie potwierdzające 5 lat stażu pracy w      administracji

Termin składania dokumentów:

02-02-2015

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
Podwale 1
10-076 Olsztyn

Inne informacje:

Uprzejmie informujemy kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów, w tym oświadczeń zawierających własnoręczny podpis aplikanta.
Lista osób spełniająca wymogi formalne zostanie udostępniona w siedzibie Urzędu oraz w BIP Urzędu na stronie internetowej bip.wuoz.olsztyn.pl.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w ogłoszeniu.
Oferty niekompletne oraz złożone po terminie (liczy się data wpływu do Urzędu) nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowania telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie jego przeprowadzenia.
Po zakończeniu rekrutacji oferty odrzucone podlegają komisyjnemu zniszczeniu w terminie nie wcześniej niż 30 dni od zakończenia rekrutacji.
Prosimy o przesyłanie dokumentów z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektor ds. zabytków nieruchomych - delegatura w Elblągu”.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod num
erem (89) 521-85-32.

 

Lista kandydatów

Zestawienie kandydatów na stanowisko inspektora do spraw   zabytków nieruchomych w Delegaturze w Elblągu WUOZ w Olsztynie
nr ogłoszenia   166241
lp Nazwisko Imię Miejsce zamieszkania Spełnienie wymogów formalnych    
1. Gawryluk Maria Elbląg spełnia    
2. Żurawski Rafał Kamiennik Wielki

spełnia

 

   

Wyniki naboru

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym na stanowisko Inspektora do spraw zabytków nieruchomych w Delegaturze w Elblągu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie w wymiarze ¾ etatu (ogłoszenie nr 166241) informuje, iż wybrał Panią Marię Gawryluk (Elbląg).

Rekrutacja została podzielona na II etapy. Pierwszy to test wiedzy, w następstwie którego
do drugiego etapu – rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikował się 1 kandydat.

Pani Maria Gawryluk podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzieliła wyczerpujących odpowiedzi
na zadawane pytania, wykazała się również znajomością zagadnień związanych z ochroną zabytków, postępowaniem administracyjnym, ochroną danych osobowych, ochroną przyrody jak również znajomością prawa budowlanego, ustawy o planowaniu przestrzennym oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Olsztyn, dnia 05.02.2015r.