Głównej zawartości

Zabytki nie wpisane do rejestru

 

 

WARMIŃSKO - MAZURSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW INFORMUJE, IŻ  EWIDENCJA ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH
NIE WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO JEST W TRAKCIE DYGITALIZACJI. 
AKTUALIZOWANA WERSJA EWIDENCJI JEST DOSTĘPNA W SIEDZIBIE WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W OLSZTYNIE.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM NA STRONIE TEJ SUKCESYWNIE POJAWIAĆ SIĘ BĘDĄ WYKAZY ZABYTKÓW BĘDĄCYCH W WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE GMINY.