Głównej zawartości

Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków - XLIII AZP16-51/38

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator zawiadamia, że w oparciu o zapisy art. 22 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 roku (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 282) oraz zgodnie z § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (t.j. Dz.U. z 2011 r., poz. 661 z późn. zmianami) - Wojewódzki Konserwator Zabytków o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków, zawiadamia właściciela lub posiadacza zabytku albo nieruchomości, na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem włączenia karty ewidencyjnej zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków, zamierza włączyć do wojewódzkiej ewidencji zabytków:

 

- kartę ewidencyjną zabytku archeologicznego lądowego o numerze XLIII AZP 16-51/38 - miasto średniowieczne i nowożytne oraz elementy fortyfikacji miasta Elbląga do wojewódzkiej ewidencji zabytków