Głównej zawartości

         Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie ogłasza pisemny przetarg ofertowy

                       nieograniczony na sprzedaż jednego samochodu osobowego

 

 1. Chevrolet Lacetti 1,6 16X SX rok produkcji 2004, cena wywoławcza 3 900,00 zł. brutto

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE

1.Podstawa i forma prawna.

 

 1. Przetarg odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe

       (Dz. U. Nr 114.poz.761 z póżn.zm.)

 1. 1  Przedmiotem postępowania przetargowego jest sprzedaż jednego samochodu osobowego :
  1. Chevrolet Lacetti 1,6 16V SX rok produkcji 2004,numer rejestracyjny NO 45082, numer identyfikacyjny

KLANF48614K002634, pojemność silnika 1 598 cm³, moc silnika 80 kW, przebieg 230 675 km.

 1. 2 Przetarg ma formie publicznego przetargu pisemnego ofertowego.
 2. 3 Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie www.wuoz.olsztyn.pl, zakładka przetargi oraz umieszczony na tablicy ogłoszeń Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie, delegaturach: Elblągu i Ełku.

2.Nazwa i siedziba organizatora przetargu

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie

ul.Podwale 1, 10-076 Olsztyn

Tel.(89) 521 85 32,fax (89) 521 85 49

3.Miejsce termin przeprowadzenia przetargu:

3.1.Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Ochrony Zabytków w Olsztynie ,ul. Podwale 1, 10-076 Olsztyn

w dniu 30 marca 2016r. o godz.10.15

3.2.Wpłyniecie jednej ważnej oferty wystarczy do rozstrzygnięcia przetargu.

3.3.Obecność oferentów podczas otwarcia ofert nie jest obowiązkowa.

4.Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód:

Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć na parkingu W-M Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy

Kasprzaka 16 w Olsztynie w dniach 23, 24, 25 marca 2016r., po uprzednim umówieniu się z pracownikiem WUOZ w Olsztynie.

5.Cena wywoławcza dot. przedmiotu postępowania.

5.1. Cena wywoławcza samochodu:

     1) Chevrolet Lacetti 1.6 16V SX – 3 900,00 zł brutto.

5.2. Wartość rynkowa pojazdu określona została przez rzeczoznawcę Warmińsko-Mazurskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Olsztynie i jest ona zarazem ceną minimalną. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę

niższą niż cena minimalna.

6. Wadium

6.1. Przystępujący do przetargu powinien wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej oferowanego do sprzedaży samochodu tj. odpowiednio 390 zł. na konto Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie :

NBP – Oddział w Olsztynie 69 1010 1397 0059 8813 9120 0000 do godz.10.00 , najpóżniej w dniu przetargu.

6.2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

6.3. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.

6.4. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent , który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy

Sprzedaży.

7. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta.

7.1. Oferta z dopiskiem: „Oferta przetargowa na zakup samochodu” powinna być sporządzona w formie pisemnej i

powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko oferenta, adres (nazwę lub firmę oraz siedzibę),
 2. datę sporządzenia oferty
 3. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
 4. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji oględzin,

5. oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia

7.2 Przystępujący do przetargu powinien dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium.

8. Termin złożenia ofert

8.1. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta przetargowa na zakup Samochodu-Chevrolet”

8.2. Oferty pisemne należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie w dni

robocze w godz. 8.00-15.00, nie później niż do dnia 30 marca 2016roku do godz. 10.00 lub drogą pocztową.

8.3. Za termin złożenia ofert uważa się termin otrzymania jej przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie.

8.4. Strony związane są ofertą przez 3 dni od dnia wyboru oferty, tj. do dnia 2 kwietnia 2016r.

9. Inne informacje

9.1. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

9.2. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli :

- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł    wadium:

- nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w pkt 7.1 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne

wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

9.3. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

9.4. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższa cenę za przedmiot przetargu. Wybrany oferent jest zobowiązany zapłacić cenę za nabyty samochód na konto : NBP - Oddział w Olsztynie 69 1010 1397

0059 881309120 0000 w terminie do dnia 6 kwietnia 2016r.Zawarcie umowy sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i okazaniu dowodu wpłaty.

9.5. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

9.6. W razie ustalenia, że kilku oferentów przetargu zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa postanawia o

kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami.

                                                                                                                      ZATWIERDZAM

Projekt

                                                                 Umowa Nr …………./2016

zawarta w dniu ……………..2016 roku pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Olsztynie, ul. Podwale 1, 10-076 Olsztyn reprezentowanym przez Pana Andrzeja Kaliczyńskiego Z-cę W-M Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zwanym w dalszej części umowy „Sprzedającym

…………………………………………………………………………………………………………………….

Zwanym w treści umowy „Kupującym”, w imieniu którego działają:

 1. ……………………………………………………………………………………………………………
 2. ………………………………………………………………………………………………………………

                                                               § 1

Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu :

 1. Samochód osobowy Chevrolet Lacetti 1,6 SX

                                                                   § 2

Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, iż nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie

stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

                                                                           § 3

Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę …………………………

Słownie ……………………………………………………………………….

                                                                           § 4

Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność pojazdu określonego w § 1 niniejszej umowy na kwotę określoną

w § 3 niniejszej umowy,   której otrzymanie kupujący kwituje. Kupujący kwituje jednocześnie odbiór pojazdu.

                                                                           § 5

Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma ukrytych wad technicznych, a kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu.

                                                                           § 6

Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej ponosi kupujący.

                                                                          § 7

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego.

                                                                        § 8

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

                                                                         § 9

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz. dla Sprzedającego i 1 egz.

dla Kupującego.

                 SPRZEDAJĄCY                                                                   KUPUJĄCY