Głównej zawartości

Unieważnienie postępowania

 

Olsztyn, dnia 24.11.2015r.

Znak sprawy: AD.271.37.2015.asz

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie informuje, że unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na „Remont pomieszczeń biurowych na parterze budynku delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Elblągu przy ul. Św. Ducha 19 wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-196/N ( obecny numer A-573)” ogłoszone dnia 17.11.2015r., w związku tym, że cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.