Głównej zawartości

Unieważnienie postępowania

Znak sprawy: AD.271.37.2015.asz

Olsztyn, dnia 16.11.2015r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie informuje, że unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na „Remont pomieszczeń biurowych na parterze budynku delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Elblągu przy ul. Św. Ducha 19 wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-196/N ( obecny numer A-573)”, w związku z brakiem złożenia ofert w przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 16.11.2015r. do godz. 12:00.